Sadaļā Biežākie jautājumi apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtas atbildes standartsituācijās.

Skaidrojumi un ieteikumi, kas tehniski neatbilst jaunajam publiskos iepirkumus regulējošajam normatīvajam regulējumam, piemēram, neatbilst atsauces uz pantiem, bet pēc būtības skaidrojums nemainās, ir pārvietoti uz sadaļu ARHĪVS.

Jaunie un atjaunotie/ precizētie skaidrojumi

25.11.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019, precizētas 25.11.2019)

03.08.2020.

Ieteikumi pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tirgus izpētes veikšanā

15.06.2020.

Skaidrojums par faktoriem, kas saīsina vai pagarina iepirkuma norises laiku

08.05.2020.

Skaidrojums par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 61.pants)

07.05.2020.

Skaidrojums par līgumu slēgšanu, ja namu apsaimniekotājam ir pasūtītāja statuss

27.04.2020.

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos
27.03.2020.

Īpašu drošības prasību noteikšana iepirkumos, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (tai skaitā iekārtu un pakalpojumu) iegādi

08.07.2019.

Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim” 

22.02.2019.

Atklāta konkursa shēma

13.02.2020.

Slēgta konkursa shēma

02.12.2019.

Konkursa procedūra ar sarunām vai sarunu procedūra

13.05.2019.

Vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai (pielikums: shēma A3 formātā)

25.04.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību

08.04.2020.

Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai

08.04.2020.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma izņēmumiem "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums - 3. panta otrā daļa"

07.05.2020.

Skaidrojums par līgumu slēgšanu, ja namu apsaimniekotājam ir pasūtītāja statuss

17.12.2019.

Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu ēdināšanas pakalpojumiem (saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju)

02.12.2019.

Skaidrojums par priviliģētajiem līgumiem (CPV kodi)
05.03.2019.

Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs

23.04.2019.

Skaidrojums par pircēja profilu (atgādinājums 05.12.2018.) VRAA skaidrojums: Hipersaites iegūšana uz konkrētā pasūtītāja izsludinātiem iepirkumiem jeb saite uz pircēja profilu

04.10.2019.

Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem

29.09.2017.

Par iepirkumu ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanai

12.05.2017.

Informācija par dabasgāzes iepirkumu pēc 2017.gada 3.aprīļa

26.06.2020.

Par klasifikācijas prasības attiecināšanu uz publisko būvdarbu iepirkumiem

09.03.2017.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

12.08.2018. - Vadlīnijas par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas (piemērojams līdz 30.06.2020)

20.07.2016. - Skaidrojums par administratīvā pārkāpuma lietvedības norisi Iepirkumu uzraudzības birojā (attiecināms uz administratīvo pārkāpumu lietvedībām, kas uzsāktas līdz 30.06.2020.)

04.04.2017.

Prezentācija "Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

08.05.2017. 

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (spēkā līdz 2019.gada 6.maijam)

25.11.2019.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Stājās spēkā 07.05.2019, precizētas 25.11.2019)

05.04.2018.

Prezentācija “Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums”

07.03.2018.

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude ADJIL iepirkumiem

08.05.2019.

Komisijas paziņojums par sadarbīga iepirkuma vadlīnijām aizsardzības un drošības jomā (Aizsardzības un drošības iepirkuma direktīva 2009/81/EK) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2019/C 157/01)