Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) uzurētājs un attīstītājs ir Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Arī VRAA izstrādā un publicē instrukcijas, skaidrojumus un apkopo biežākos pasūtītāju un piegādātāju jautājumus, uz ko publicē EIS. 

Skatīt VRAA apkopotos un publicētos PASŪTĪTĀJU un PIEGĀDĀTĀJU biežāk uzdotos jautājumu un atbildes, kā arī skaidrojumus un instrukcijas.

VRAA sagatavotā instrukcija Kā publicēt iepirkuma plānu

Citi skaidrojumi:

 1. Kā atklātā konkursā informēt pretendentus, ja iepirkumu pārtrauc pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet pirms atvēršanas, kad pasūtītājam nav informācijas par konkrētajiem piegādātājiem? 

Visiem piegādātājiem, kas iesnieguši piedāvājumus, EIS automātiski tiek nosūtīts paziņojums un tādējādi izpildās Publisko iepirkumu likuma 37. panta ceturtās daļas prasības.

 1. Vai pasūtītājs var izmantot EIS iepirkumu dokumentācijas glabāšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 40. panta piektajā daļā noteikto?

EIS nav paredzēta iepirkuma dokumentācijas glabāšanai. Pasūtītājs var dokumentus glabāt elektroniski saskaņā ar iestādē noteikto iekšējo dokumentu glabāšanas kārtību, piemēram, lietvedības sistēmā.

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude ADJIL iepirkumiem

ADJIL iepirkumiem EIS e-izziņu sistēmā iegūst visu informāciju par izslēgšanas noteikumiem
Skatīt vairāk
 • [13] Vai pasūtītāja lietvedībā nepieciešams glabāt (dublēt) tos iepirkuma dokumentus, kuri ievietoti tā pircēja profilā EIS, piemēram, iepirkuma nolikumu, saraksti ar pretendentiem, piedāvājumus, iepirkuma komisijas ziņojumu?

Kaut gan publisko iepirkumu regulējums (PIL 9. panta sešpadsmitā daļa, 40. panta piektā daļa, 60. panta desmitā daļa, SPSIL 46. pants) tieši nenoteic pasūtītāja rīcību šajā gadījumā, kā arī dokumentācijas glabāšanas vietu, tomēr par dokumentu glabāšanu ir atbildīgs katrs pasūtītājs. Lai arī EIS nodrošina tajā ievietoto dokumentu glabāšanu noteiktos 10 gadus un nav nepieciešams šos dokumentus dublēt arī pasūtītāja lietvedībā, taču, ja pasūtītājs vēlas papildu nodrošinājumu, dokumentus ārpus EIS ir iespējams glabāt savos datu glabāšanas resursos, attiecīgi izveidojot EIS iekļauto dokumentu apkopojumu uz FTP servera, no kurienes to iespējams lejupielādēt uzglabāšanai ārpus EIS.

Publicēts 20.12.2021.


Regulējums nenoteic konkrētu šo dokumentu publiskas pieejamības termiņu. Vienlaikus informācijai par iepirkumu pircēja profilā būtu jābūt pieejamai vismaz līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ieteicamāk – līdz iepirkuma līguma saistību izpildei. Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras ziņojums vai lēmums, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs PIL 9. panta iepirkumā vai PIL 10. panta iepirkumā, ir informācijas nodrošināšanas veids sabiedrībai par konkrēto iepirkumu, ievērojot labas pārvaldības principu, tiem jābūt  publiski pieejamiem pircēja profilā tikpat ilgi, cik iepirkuma līgumam un tiem nav pieļaujama EIS funkcionalitātes “Atpublicēt” izmantošana. Vienlaikus pasūtītājam būtu jāņem vērā, ka, tā kā iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama, ja pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nenodrošina tai brīvu un tiešu elektronisku pieeju, minētā informācija būtu jāizsniedz pēc pieprasījuma.

Publicēts 20.12.2021.


 • [11] Vai ir iespējams parakstīt iepirkuma komisijas protokolus, izmantojot EIS funkcionalitāti? 

EIS nav paredzēta funkcionalitāte protokolu parakstīšanai elektroniskā veidā. Taču EIS vidē iepirkuma komisija protokolus var saskaņot un apstiprināt (izņemot PIL 9.panta iepirkumus), kā arī pievienot ārpus sistēmas saskaņotus un/vai parakstītus protokolus (elektroniski parakstītus vai parakstītus un ieskanētus). Jāņem vērā, ka pasūtītājs uzņemas atbildību par EIS pievienoto protokolu atbilstību oriģināliem un visas pasūtītāja darbības ar protokoliem, tajā skaitā to ievietošana un nomaiņa, EIS ir izsekojamas. Identiski minētais attiecināms arī uz iepirkuma līgumiem - līgumus EIS parakstīt nevar. Sīkāku informāciju par iepirkuma komisijas sēžu protokolu saskaņošanu un apstiprināšanu lūdzam skatīt EIS tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi: www.eis.gov.lv.

Publicēts 29.04.2020.


 • [10] Iepirkuma komisija atbild par iepirkuma procesu līdz līguma noslēgšanai, bet kas publicē EIS līgumu un tā grozījumus?

Lai EIS ievietotu līgumu vai tā grozījumus, personai jābūt sistēmas lietotājam ar lomu “Iepirkumu komisijas dalībnieks”. Attiecīgi tai ar rīkojumu jābūt iekļautai iepirkuma komisijā, piemēram, kā sekretāram, un jāparaksta neieinteresētības apliecinājums. Gadījumā, ja pasūtītājs savā iekšējā kārtībā ir paredzējis, ka pēc iepirkuma procedūras cita persona publicē līgumu un grozījumus, ieteicams veikt grozījumus rīkojumā par iepirkuma komisiju, tajā iekļaujot attiecīgo personu  kā komisijas sekretāru.

Publicēts 30.03.2020.


 • [9] Vai kandidātam vai pretendentam caur EIS nosūtīta informācija par iepirkuma rezultātu ir jānosūta arī pa e-pastu vai citu saziņas kanālu?

EIS izsludinātajiem iepirkumiem pretendentu informēšana par iepirkuma rezultātu tikai caur EIS funkcionalitāti ir pieļaujama, ja papildus nosūtāmajam paziņojumam tajā norādītajā saitē EIS tiek ievietots ar drošu elektronisko parakstu parakstīts vai papīra formā sagatavots, parakstīts un ieskenēts dokuments, kurš satur visu Publisko iepirkumu likuma 37. pantā noteikto informāciju.

Publicēts 27.02.2020.


 • [8] Ja iepirkums izsludināts elektroniski, vai piedāvājumus var iesniegt vai pieņemt papīra formātā?

Nē. Ja pasūtītājs paredzējis elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu, papīra formātā pieteikumu vai piedāvājumu iesniegt nevar.


 • [7] Vai iepirkuma komisija vērtēšanu var veikt ārpus e-konkursu sistēmas?

Jā. PIL neuzliek pasūtītājam pienākumu veikt piedāvājumu vērtēšanu, izmantojot e-konkursu sistēmu.


 • [6] Vai paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, visa iepirkuma dokumentācija (nolikums, pretendentu jautājumi, protokoli, ziņojums utml.) vienlaikus jāpublicē gan pasūtītāja tīmekļvietnē, gan e-konkursu sistēmā?

Nē. Ja paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, visai iepirkuma dokumentācijai jābūt pieejamai EIS e-konkursu apakšsistēmā, bet pasūtītājam nav pienākums to dublēt arī savā tīmekļvietnē.


 • [5] Vai, veicot iepirkumu EIS, pasūtītājam ir jāparedz atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme fiziski klātienē?

Ja piedāvājumu iesniegšana notiek EIS, pasūtītājam nav jārīko piedāvājumu atvēršanas sanāksme fiziski klātienē, bet pēc iespējas īsākā laikā pēc piedāvājumu atvēršanas jānodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšana pircēja profilā.

No Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. un 53.punktā noteiktā izriet, ka ir jānodala divas situācijas. Pirmā situācija – piedāvājumi tiek iesniegti papīra formātā; šādā gadījumā atklātā atvēršanas sanāksmē fiziski klātienē tiek nosaukta PIL noteiktā informācija. Otrā situācija – piedāvājumi tiek iesniegti EIS; šādā gadījumā noteikto informāciju publicē EIS pircēja profilā.

Publicēts 20.04.2018.


 • [4] Vai pasūtītājam obligāti jāsaglabā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) iegūtās izziņas par izslēgšanas noteikumu pārbaudi?

Ņemot vērā to, ka PIL neuzliek par pienākumu pasūtītājam izdrukāt EIS izziņas, kā arī ievērojot to, ka EIS tiek saglabāta informācija par pasūtītāja veiktajām darbībām EIS, pasūtītājs EIS pieprasītās (iegūtās) izziņas par izslēgšanas noteikumu pārbaudi var nesaglabāt un nedrukāt, bet iepirkuma vai iepirkuma procedūras protokolā norādīt izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātus un iegūtās izziņas numuru.

Publicēts 20.04.2018.


 • [3] Vai pasūtītājam jāsummē to preču vai pakalpojumu līgumcena, kas tiek iegādāta Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-pasūtījumu apakšsistēmā, ar to tās pašas grupas preču vai pakalpojumu līgumcenu, kas nav pieejamas EIS?  

EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā iegādāto preču vai pakalpojumu līgumcena ir nodalāma no ārpus EIS iegādājamo preču līgumcenas. Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu to preču vai pakalpojumu iegādei, ko tas neiegādājas EIS, nav jāņem vērā EIS iegādāto preču vai pakalpojumu līgumcena.

Publicēts 23.07.2018.


 • [2] Vai pasūtītājam, kurš pēc atklāta vai slēgta konkursa, atbilstoši PIL 8. panta sestās daļas 5. punkta otrajam teikumam piemēro konkursa procedūru ar sarunām, nepublicējot paziņojumu par līgumu, jānodrošina piedāvājumu iesniegšana, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu?

PIL 8. panta sestās daļas 5.punka otrajā teikumā ietvertais regulējums, kas paredz pasūtītāja tiesības, veicot konkursa procedūru ar sarunām nepublicēt paziņojumu par līgumu, būtībā atbilst sarunu procedūrai, jo pasūtītājam jau ir zināms pretendentu loks, ar kuriem tiks veiktas sarunas par piedāvājumu iesniegšanu. Līdz ar to šādā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 231.1.puntā noteikto regulējumu, kas paredz, ka pasūtītājam nav pienākuma atbilstoši PIL 39. panta pirmajai daļai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas pieteikumu, piedāvājumu, metu vai to sastāvdaļu saņemšanai, ja tiek piemērota sarunu procedūra.

Vienlaikus pasūtītājam, veicot šāda veida iepirkuma procedūru, ir pienākums ievērot visu regulējumu, kas attiecas uz konkursa procedūru ar sarunām un kas ir noregulēts Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.3. sadaļā “Konkursa procedūra ar sarunām”, piemēram, jānosaka atbilstošs piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Publicēts 10.08.2018.


 • [1] Kā pasūtītājam publicēt iepirkumu plānu?

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta pirmo daļu pasūtītājam iepirkuma plāns mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas jāpublicē EIS. Informācija aktualizējama pēc nepieciešamības.

VRAA sagatavotā pamācība

Publicēts 21.11.2019.