Iepirkuma dokumentu (nolikuma, līguma projekta) saturu noteic normatīvais regulējums. Ja publisko iepirkumu regulējums nav jāpiemēro, iepirkuma dokumentus sagatavo saskaņā ar iepirkuma veicēja iekšējā kārtībā noteikto. Savukārt iepirkuma dokumentos iekļaujamās informācijas noformējumu (formu) regulējums nenoteic, piemēram, tieši kur nolikumā jāiekļauj informācija par piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem vai kādai piedāvājumā iesniedzamajai informācijai iepirkuma veicējs izstrādā paraugveidnes. Iesakām iepirkuma nolikumu, tai skaitā tā pielikumus veidot iespējami pārskatāmus, nepārprotamus un vienā veidā uztveramus, skaidri definējot vajadzību un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kā arī saskaņojot dažādās dokumentācijas vietās iekļauto informāciju un neprasot iesniegt to, kas netiks vērtēts.  Tāpat jānosaka pietiekami ilgi termiņi piedāvājumu sagatavošanai.

  • Nodrīgi: 
augļi ar tekstu