Iepirkuma veicējs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Saimniecisko izdevīgumu nosaka: 

  1. izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju (piemēram, vērtējot aprites cikla izmaksas); 
  2. ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.  

Iepirkuma veicējs nosaka konkurenci neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus vai izvērtējamus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus. Iepirkuma dokumentos norāda visus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju vērtības un, ja attiecināms, vērtību diapazonus, kā arī piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un apraksta, kā katrs no norādītajiem izvērtēšanas kritērijiem tiks piemērots. Tāpat iepirkuma dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds.  

Publisko iepirkumu likuma 51., 52. pants; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 57., 58. pants