Augstākās tiesa regulāri veic dažādu nozaru tiesu prakses apkopojumus, regulāri tos atjaunojot. Šobrīd Augstākās tiesas tīmekļvietnē pieejams aktualizētais tiesu prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās, to papildinot ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017. gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam.

Apkopojumā izmantoti nolēmumi, kas pieņemti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, tāpat izmantoti arī nolēmumi, kas pieņemti saistībā ar koncesijas procedūru.