Publiskos iepirkumus regulējošās Eiropas Savienības regulasKomisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula (ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1755 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Komisijas 2007.gada 28.novembra regula Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu

Komisijas 2003.gada 16.decembra regula Nr.2151/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra regula Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1888/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas 2015.gada 11.novembra īstenošanas regula (ES) 2015/1986 ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ īstenošanas regulu (ES) Nr.842/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Angliski)

Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7 ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas 2011.gada 19.augusta regula Nr. 842/2011, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005 (Angliski)

Komisijas 2009.gada 10.novembra regula Nr.1150/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1564/2005 attiecībā uz standarta veidlapām paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros saskaņā ar Padomes Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK

Komisijas 2005.gada 7.septembra regula Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018.gada 18.jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) Nr.1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr.283/2014 un Lēmumu Nr.541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regula (ES, EURATOM) Nr.966/2012  par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu

Komisijas 2012.gada 29.oktobra deleģētā regula (ES) Nr.1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem

Padomes 2002.gada 25.jūnija regula Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [konsolidētā versija uz redakcija uz 29.11.2010] (Angliski)

Komisijas 2002.gada 23.decembra regula Nr.2342, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (Angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1031 (2022. gada 23. jūnijs) par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI) (Dokuments attiecas uz EEZ)


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2560 (2022. gada 14. decembris) par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2675 (2023. gada 22. novembris) par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2418 (2023. gada 18. oktobris), ar ko izveido instrumentu Eiropas aizsardzības industrijas pastiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu (EDIRPA)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1525 (2023. gada 20. jūlijs) par munīcijas ražošanas atbalstīšanu (ASAP)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1781 (2023. gada 13. septembris), ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai un groza Regulu (ES) 2021/694 (Mikroshēmu akts) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1542 (2023. gada 12. jūlijs) par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK un Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 2006/66/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2371 (2022. gada 23. novembris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

Padomes Regula (ES) 2022/2372 (2022. gada 24. oktobris) par pasākumu satvaru, lai nodrošinātu apgādi ar krīzes gadījumā nepieciešamiem medicīniskiem pretlīdzekļiem sabiedrības veselības ārkārtas situācijā Savienības līmenī

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1115 (2023. gada 31. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Savienības tirgū darīt pieejamas un kā eksportēt no Savienības konkrētas ar atmežošanu un meža degradāciju saistītas pirmpreces un izstrādājumus, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 995/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ)