Publiskos iepirkumus regulējošās Eiropas Savienības regulas
Komisijas 2013. gada 13. Decembra regula (ES) Nr. 1336/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas 2011.gada 30.novembra regula Nr.1251/201, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās
Komisijas 2009.gada 30.novembra regula Nr.1177/2009, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās
Komisijas 2007.gada 4.decembra regula Nr.1422/2007, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula (ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1755 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Komisijas 2007.gada 28.novembra regula Nr.213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu

Komisijas 2003.gada 16.decembra regula Nr.2151/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra regula Nr.2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula Nr.1888/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas 2015.gada 11.novembra īstenošanas regula (ES) 2015/1986 ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ īstenošanas regulu (ES) Nr.842/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Angliski)

Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7 ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas 2011.gada 19.augusta regula Nr. 842/2011, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005 (Angliski)

Komisijas 2009.gada 10.novembra regula Nr.1150/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1564/2005 attiecībā uz standarta veidlapām paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros saskaņā ar Padomes Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK

Komisijas 2005.gada 7.septembra regula Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018.gada 18.jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) Nr.1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr.283/2014 un Lēmumu Nr.541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regula (ES, EURATOM) Nr.966/2012  par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu

Komisijas 2012.gada 29.oktobra deleģētā regula (ES) Nr.1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES, Euratom) Nr.966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem

Padomes 2002.gada 25.jūnija regula Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [konsolidētā versija uz redakcija uz 29.11.2010] (Angliski)

Komisijas 2002.gada 23.decembra regula Nr.2342, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (Angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1031 (2022. gada 23. jūnijs) par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2560 (2022. gada 14. decembris) par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu