Ievadteikums

1.1. Iepirkuma vajadzības noteikšana 

Iepirkuma plānošana sākas ar vajadzības apzināšanu. Ir jāņem vērā visas pasūtītāja vajadzības – gan pamatdarbībā, gan atsevišķos īstenotajos projektos, gan struktūrvienībās (ja attiecināms), neatkarīgi no finansējuma avota.

1.2. Tirgus izpētes organizēšana un dokumentēšana

Iepirkuma priekšmetam atbilstošas iepirkuma veikšanas kārtības vai procedūras izvēlei ir svarīgi rūpīgi veikt tirgus izpēti. Tās mērķa sasniegšanai jāizvēlas reālo situāciju atspoguļojoši informācijas avoti par pieejamiem risinājumiem, iespējamām izmaksām un potenciālo piegādātāju loku. Tirgus izpētes rezultātus dokumentē un saglabā.

1.3. Paredzamās līgumcenas noteikšana

Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma veidu vai piemērojamo procedūru. Līgumcena ietver visus saistībā ar iepirkuma līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli). Tāpat ņem vērā kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – no pasūtītāja darbiniekiem vai to ģimenes locekļiem). Ieskaita arī jebkādas nākotnes opcijas līguma izpildē un jebkurus līguma papildinājumus (grozījumus vai atkārtotos līgumus ar to pašu izpildītāju). Regulāru pakalpojumu un piegāžu plānošana veicama 12 mēnešu vai finanšu gada ietvaros. Īpaša uzmanība jāpievērš būvdarbu un ar tiem saistīto pakalpojumu plānošanai. (Publisko iepirkumu likuma 11. pants)

Ja paredzamā līgumcena sasniedz 15 000 000 euro bez PVN būvdarbiem un koncesijām un 5 000 000 euro bez PVN precēm un pakalpojumiem, pasūtītājam jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI).