Seminārs par aktualitātēm apsardzes pakalpojumu iepirkumos

Latvijas Pašvaldību savienība 2024.gada 26.aprīlī organizēja semināru par aktualitātēm apsardzes pakalpojumu iepirkumos.

Latvijas Drošības biznesa asociācijas un Drošības Nozares Kompāniju asociācijas priekšlikumi apsardzes pakalpojumu iepirkumu pilnveidošanai

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir apsardzes pakalpojumi.

Saskaņā ar Latvijas Drošības biznesa asociācijas pārstāvju sniegto informāciju apsardzes pakalpojumu iepirkumos ļoti bieži uzvar apsardzes firmas, kuru piedāvātās cenas neatbilst kvalitatīva apsardzes pakalpojuma izmaksām, ņemot vērā uz apsardzes pakalpojumiem attiecināmo normatīvo aktu obligātās prasības un pasūtītāja sagatavoto tehnisko specifikāciju, t.i. šo firmu piedāvājumi ir nepamatoti lēti. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pretendentiem, kas iesnieguši nepamatoti lētus piedāvājumus, kropļo konkurenci nozarē, jo iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas firmām, kuras samazina piedāvājuma cenu uz pakalpojuma kvalitātes rēķina, nenodrošina kvalificētu apsardzes darbinieku pakalpojumus, neievēro normatīvo aktu prasības, nemaksā nodokļus, liedzot iespēju saņemt iepirkuma līgumus tām firmām, kuras vēlas godprātīgi darboties šajā nozarē.

Apsardzes pakalpojumi ir iekļauti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumā. Tas nozīmē, ka uz šo pakalpojumu iepirkumiem attiecas atvieglota kārtība, kas ļauj iepirkumu veicējiem pašiem noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņus un vērtēšanas kritērijus. Publisko iepirkumu likuma subjekti 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumiem, tai skaitā apsardzes pakalpojumu iepirkumiem, piemēro likuma 10.pantu, ja iepirkuma paredzamā līgumcena bez PVN ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka. 

Ņemot vērā apsardzes pakalpojumu īpašo nozīmi, iepirkuma veicējam precīzi jānosaka pakalpojumam izvirzāmās prasības (tehniskās specifikācijas) un kritēriji, pēc kuriem piedāvājumi tiks salīdzināti un vērtēti, rūpīgi jāizvērtē iesniegtie piedāvājumi un jāpārliecinās, vai iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

Latvijas Drošības biznesa asociācija

Latvijas Drošības biznesa asociācija ir sagatavojusi aprēķinus, kā veidojas apsardzes pakalpojumu cena. Sagatavotās informācijas mērķis – palīdzēt pasūtītājiem izvērtēt piedāvājumu cenas un identificēt nepamatoti lētus piedāvājumus, tādējādi nodrošinot godīgu konkurenci apsardzes pakalpojumu iepirkumos.

Jauns aprēķins! 

Drošības nozares kompāniju asociācija

Asociācija ir izstrādājusi ieteikumus publiskajiem iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā. Ieteikumos Drošības Nozares Kompāniju Asociācija sniedz priekšlikumus iepirkumu, kuru piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, kā arī rekomendē nosakāmos vērtēšanas kritērijus, kvalifikācijas prasības, tehniskās specifikācijas prasības, prasības finanšu piedāvājumam.

Skaidrojums tiek precizēts, līdz ar to pasūtītājiem jāizvērtē rūpīgi prasību piemērošana katrā konkrētā iepirkumā. 

PODKĀSTS: Publiskā iepirkuma aktualitātes #9

Apsardzes pakalpojumi publiskā iepirkuma ietvaros.
Skatīt vairāk

2017.gada 19.maijā notika Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA), Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotais seminārs "Apsardzes pakalpojumu iepirkumi-problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos".

Prezentācijas un LDBA izstrādātā relīze