Saskaņā ar regulējumā ietverto definīciju iepirkuma procedūras dokuments ir jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas iepirkuma veicējs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus. Šajā sadaļā aplūkosim iepirkuma dokumentus šaurākā nozīmē - tieši nolikumu un tā pielikumus. Citi iepirkuma dokumentu veidi (piemēram, paziņojumi PVS, iepirkuma komisijas sēžu protokoli u.c.) aplūkoti attiecīgajās Iepirkumu ceļveža sadaļā. 


Regulējums noteic, ka iepirkuma komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvo regulējumu, iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem (ja attiecināms). Tā kā piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma dokumentos noteiktās prasības (piemēram, attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju, tās apliecināšanai iesniedzamo informāciju, tehnisko specifikāciju u.c.) nevar mainīt, iepirkuma dokumentācija jāizstrādā, ievērojot publisko iepirkumu regulējumu (piemēram, izvirzot tikai ar līguma izpildi saistītas kvalifikācijas prasības) un ar pienācīgu rūpību (piemēram, pārliecinoties, ka finanšu piedāvājuma veidlapā nav kļūda formulā). Lai sagatavotu kvalitatīvu nolikumu, aicinām ieplānot pietiekami daudz laika un kompetentu cilvēkresursu.