Tehniskās specifikācijas nosaka būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm izvirzītās prasības, un tās iekļauj iepirkuma procedūras dokumentos. Tehnisko specifikāciju mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu, lai iepirkuma veicējs saņemtu tā vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, kā arī spētu tos objektīvi novērtēt un salīdzināt. Tehniskās specifikācijas sagatavo, ievērojot iepirkuma veicēja objektīvās vajadzības, neiekļaujot norādes, kas rada nepamatotas priekšrocības konkrētiem piegādātājiem un nepamatoti ierobežo ieinteresēto piegādātāju loku. Gatavojot tehniskās specifikācijas noteiktām preču un pakalpojumu grupām, ir pienākums ievērot zaļā publiskā iepirkuma prasības, kā arī prasības, kas noteiktas autotransportam un noteiktu preču energoefektivitātei, un piekļūstamības prasības.  

Iepirkuma veicējs var nolemt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt atsevišķās daļās un var noteikt šādu daļu lielumu un priekšmetu. Līguma sadalīšana daļās palielina konkurenci, jo ir iespēja piedāvājumus iesniegt maziem un vidējiem uzņēmumiem. Sadalīšana daļās ir lietderīga arī gadījumos, kad līgums par vienu pirkumu sastāv no dažādiem produktiem vai pakalpojumiem, ko piedāvā dažādās ekonomikas nozarēs strādājoši uzņēmumi. 

Parasti piedāvājumi jāsagatavo vienā veidā, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos prasīto. Tomēr līgumslēdzēja iestāde var pieņemt lēmumu dot iespēju piedāvāt vairākas atšķirīgas pieejas vai alternatīvus risinājumus, atļaujot piedāvāt variantus. Šajā gadījumā paziņojumā par līgumu jānorāda, vai piedāvājumu variantu iesniegšana ir obligāta vai pieļaujama. Bez šādas norādes variantu iesniegšana nav atļauta.