Korupcijas apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) norāda, ka iepirkumos svarīgi ir identificēt un mēģināt novēst korupcijas gadījumus. Tāpat KNAB lūdz informēt par koruptīviem gadījumiem: bezmaksas diennakts uzticības tālrunis +371 8000 20 70.

KNAB sagatavojis un savā tīmekļvietnē publicējis skaidrojumu, vai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums ir uzskatāms par atklātu konkursu saistībā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

Lai varētu atpazīt iespējamos pārkāpumus vai krāpšanas gadījumus, aicinam iepirkuma veicējus iepazīties ar Eiropas Komisijas Informatīvo paziņojumu par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem, kurā ar piemēriem aprakstīti krāpšanas gadījumu indikatori (18.02.2019.)

Krāpšanas apkarošana

Līgumā par Eiropas Savienības (ES) darbību, kā arī ES fondu īstenošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos ir noteikts, ka ES un tās dalībvalstīm jānovērš visas nelikumīgas darbības, kas ietekmē ES finanšu intereses, tai skaitā jāveic atbilstoši krāpšanas apkarošanas pasākumi.

Finanšu ministrijas kā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes mājaslapā pieejama detalizēta informācija par krāpšanas apkarošanā iesaistītajām institūcijām:

  1. Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF),
  2. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un informācijas apriti ar OLAF, Latvijā ir izveidots Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS) un tā funkcijas īsteno Finanšu ministrija.
  3. kā arī saistošie normatīvie akti.

 Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) aicina sniegt informāciju par krāpšanas vai neatbilstību gadījumiem, kas konstatēti Eiropas Savienības līdzekļu administrēšanas procesā.

Ņem vērā!

Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) izpētījis biežākos IT iepirkumu krāpšanas gadījumus un sagatavojis ieteikumus to novēršanai.