Lai iepirkums tiktu izsludināts, tajās iepirkuma metodēs un procedūrās, kur regulējums to paredz, Publikāciju vadības sistēmā (pvs.iub.gov.lv) jāpublicē paziņojums par līgumu un jānodrošina pieeja iepirkuma dokumentiem pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv).

Iepirkuma laikā jānodrošina informācijas apmaiņa ar kandidātiem vai pretendentiem, kas jādokumentē un anonimizētā veidā jāpublisko pircēja profilā.

Lielākajai daļai iepirkuma metožu un procedūru regulējums paredz elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.

4.1. Iepirkumu termiņu noteikšana

Noderīgi: 

4.2. Iepirkuma informācijas izsludināšana

Iepirkums ir izsludināts dienā, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB tīmekļvietnē. No šī brīža iepirkuma veicējam savā pircēja profilā EIS ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kas nepieciešami piedāvājuma sagatavošanai. Paziņojumā par līgumu ir jānorāda saite, kas ved tieši uz konkrēto iepirkuma procedūru. Iepirkuma veicēju aicinām pārbaudīt, vai publikācijā IUB tīmekļvietnē, EIS un iepirkuma dokumentos nav norādīts, piemēram, atšķirīgs iepirkuma identifikācijas numurs vai informācija par iepirkuma priekšmeta dalījumu daļās

Izsludinot iepirkumu, ir svarīgi ievērot regulējumā noteiktos termiņus piedāvājumu iesniegšanai un papildu informācijas sniegšanai par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām. Šie termiņi jānorāda arī konkrētā iepirkuma dokumentos. Nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, iepirkuma veicējs ņem vērā plānotā iepirkuma līguma sarežģītību un kvalitatīvu piedāvājumu sagatavošanai nepieciešamo laiku. Pamatotas steidzamības gadījumā iespējams piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināt, nodrošinot regulējumā paredzēto minimālo termiņu.

4.3. Saziņa ar pretendentu

Noderīgi: 

Iepirkuma nolikumā ir ieteicams norādīt kārtību, kādā ir paredzēta saziņa starp pasūtītāju un piegādātājiem. Informācijas apmaiņa notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (izmantojot vispārpieejamus elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu vai saziņu caur EIS) atkarībā no pasūtītāja izvēles. Pasūtītājs izvēlas tādu saziņas veidu, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātrāku informācijas saņemšanu. Ņemot vērā, ka piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā notiek EIS, pasūtītājam būtu ieteicams izvēlēties saziņu caur EIS.

4.4. Rīcība sūdzību gadījumā

Ieinteresētās personas ir tiesīgas iesniegt iesniegumu IUB par iepirkuma procedūras, kas rīkota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma vai Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām, dokumentācijā norādītajām, iespējams, ierobežojošām prasībām, kā arī pēc lēmuma pieņemšanas - par iespējamām vērtēšanas procesā pieļautām kļūdām. Iesniegumu var iesniegt regulējumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Attiecīgi iepirkuma veicējam ir jāsniedz IUB lietas izskatīšanai nepieciešamā informācija un kā atbildētājam jāiesaistās lietas izskatīšanā.

4.5. Grozījumi iepirkuma dokumentācijā

Pēc iepirkuma izsludināšanas iepirkuma dokumentos iekļauto informāciju ir iespējams grozīt, ja normatīvais regulējums konkrētajam iepirkuma veidam to pieļauj. Ar grozījumiem var, piemēram, pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vai labot kļūdu tehniskajā specifikācijā vai finanšu piedāvājuma formulā. Vienlaikus grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. 

4.6. Piedāvājumu saņemšana 

Regulējumā noteiktajos gadījumos iepirkuma dokumentos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu. Publiskos elektroniskos iepirkumus veic Elektronisko iepirkumu sistēmas, kuras uzturētāja un attīstītāja ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, e-konkursu apakšsistēmā (eis.gov.lv). Regulējums arī noteic iepirkuma veicēja rīcību gadījumā, ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ dokumentus nav iespējams iesniegt.