Iepirkumu uzraudzības biroja trauksmes celšanas sistēmas privātuma politika

1. Pārzinis – Iepirkumu uzraudzības birojs (reģ. Nr. 90001263305), juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālruņa Nr.: +371 22416641, e-pasta adrese: pasts@iub.gov.lvwww.iub.gov.lv.

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv.

2. Trauksmes celšana – ziņošana Pārzinim par Trauksmes celšanas likuma 3. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem.

Iepirkumu uzraudzības birojs ir kompetentā institūcija, lai trauksmes celšanas jomā izskatītu:

  1. iesniegumus attiecībā uz pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, par kuriem normatīvajos aktos ir paredzēta administratīvā atbildība;
  2. Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieku iesniegumus par pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā, izņemot gadījumu, kad darbinieks vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja rīcībā.

Iepirkumu uzraudzības birojs trauksmes cēlēja ziņojumu ir tiesīgs pārsūtīt citai iestādei, ja tas nav piekritīgs Iepirkumu uzraudzības birojam.

3. Trauksmes celšanas vieta, vēršoties pie Pārziņa: Iepirkumu uzraudzības biroja telpas Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

4. Trauksmes cēlēja ziņojumā norādāmā informācija: adresāts; pārkāpuma apraksts (t.sk. informācija par personu, par kuru tiek ziņots); informācijas iegūšanas veids un saistība ar organizāciju, kurā novērots iespējamais pārkāpums; kaitējums, kurš radies konkrētā iespējamā pārkāpuma rezultātā vai kurš var rasties sabiedrības interesēm (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem; informācija par to, vai par pārkāpumu ir ziņots iepriekš; pierādījumi, kas apstiprina iespējamo pārkāpumu; ziņas par iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālruņa numurs, e-adrese vai cita informācija, kā sazināties ar iesniedzēju, t.sk. nosūtīt atbildi)).

5. Personas datu apstrādes mērķis, izskatot trauksmes cēlēju ziņojumus – nodrošināt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju.

6. Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; Trauksmes celšanas likuma 7. pants, kas nosaka iestādes pienākumu trauksmes cēlēju ziņojumus izskatīt.

7. Datu subjektu kategorijas – personas, kuras sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā, un personas, par kurām šī informācija tiek sniegta.

8. Apstrādāto datu kategorijas – vispārējās kategorijas personas dati; proti, jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, e-adrese.

9. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati ir vai tiks izpausti – pēc pieprasījuma datu subjekts par sevi; Pārziņa atbildīgie darbinieki; ja konkrētais ziņojums nav piekritīgs izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā, iestādes, kuru kompetencē ir šāda ziņojuma izskatīšana; institūcija pēc pieprasījuma, ja tas nepieciešams trauksmes cēlēja vai viņa radinieka aizsardzībai.

10. Trauksmes cēlēju iesniegto ziņojumu saņemšanas, reģistrēšanas un turpmākās virzības ietvaros iegūto personas datu apstrādi Pārzinis nodrošina, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. pantā noteikto vispārējo personas datu apstrādes principu ievērošanu. Ar ziņojumu saistīto Pārziņa veikto darbību rezultātā iegūti personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Pārziņa apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem, kas paredz gan tehnisko, gan organizatorisko pasākumu īstenošanu, t.sk., tikai pilnvarotu personu piekļuvi datiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, garantētu to drošību un likumīgu apstrādi atbilstoši paredzētajam apstrādes mērķim.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

11. Veicot personas datu apstrādi, Pārzinis nodrošina:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem;

b) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 16. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības labot savus personas datus;

c) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības uz savu personas datu dzēšanu;

d) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

12. Pārzinis nodrošina, ka ar trauksmes cēlēju iesniegto ziņojumu saistīto darbību rezultātā iegūtie personas dati netiek nodoti saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

13. Pārzinis nodrošina, ka trauksmes cēlēja personas dati bez objektīva iemesla vai bez trauksmes cēlēja piekrišanas netiek nodoti personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu un izvērtēšanu (it īpaši ziņojumā norādītajām personām).

14. Pārzinis nodrošina, ka ar trauksmes cēlēju ziņojumiem un ar to izskatīšanu saistītajiem dokumentiem iegūto personas datu glabāšanas ilgums ir 5 gadi. Savukārt par turpmāko glabāšanas termiņu tiek lemts atbilstoši konkrēto ziņojumu izskatīšanas rezultātam.

15. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Biroja veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.