Transportam ir būtiska loma sabiedrībā un ekonomikā, jo ikdienas dzīves kvalitāte ir atkarīga no efektīvas un pieejamas transporta sistēmas. Tajā pat laikā transports ir viens no galvenajiem vides problēmu avotiem Eiropas Savienībā un veicina klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojumu un troksni.

2021. gada 2.augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu  prasības, uzsākot pirmo pārskata periodu, kurš noslēgsies 2025. gada 31. decembrī un kurā jāsasniedz noteiktais iepirkto “tīro” autotransporta līdzekļu īpatsvars.

Direktīvas 2019/1161 prasības pārņemtas Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. 

Informācija no CSDD

Atbilstoši Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā pieejamajai informācijai līdz 01.10.2023. Latvijā nav reģistrēts neviens jauns vieglais transportlīdzeklis, kura izmešu normas atbilstu "tīra" transportlīdzekļa definīcijai Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (t.i., noteiktajai 80% izmešu atbilstībai), izņemot elektromobiļus.

Latvijai sasniedzamais “tīro” autotransportlīdzekļu iepirkuma mērķis un sasniegtais rezultāts:

Katrai dalībvalstij ir noteikti mērķrādītāji, kurus ir jāsasniedz noteiktā laikā. Grafikā apkopota informācija par iepirkumiem (piegādēm (t.sk. nomu) un pakalpojumiem ar likumos noteikto CPV kodu), kas veikti laikā no 02.08.2021. līdz 01.08.2023.