Lai pilnveidotu uzkopšanas pakalpojumu iepirkumu kvalitāti, Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus uzkopšanas pakalpojumu tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu formu sagatavošanai. Piedāvāto ieteikumu mērķis – palīdzēt pasūtītājiem sagatavot uzkopšanas pakalpojumu iepirkuma dokumentāciju un atvieglot piedāvājumu salīdzināšanu.

Uzkopšanas pakalpojumi ir iepērkami, piemērojot Publisko iepirkumu likumā (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL) noteiktās iepirkumu procedūras, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma paredzamā līgumcena ir 418 000 euro vai lielāka (bez PVN), un pasūtītājiem PIL izpratnē iepirkuma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka (bez PVN). Pasūtītājiem PIL izpratnē uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, piemēro likuma 9.panta regulējumu.

VISI METODISKIE MATERIĀLI TIEK ATJAUNOTI, ŅEMOT VĒRĀ IZMAIŅAS NORMATĪVAJOS AKTOS!


LPUAA izstrādātie metodiskie materiāli administratīvo īpašumu apsaimniekošanas un uzkopšanas publisko iepirkumu veicējiem

PARAUGNOLIKUMS
Uzkopšanas normatīvi (atjaunots 13.01.2016)
Specifikācija - pamata līmenis
Specifikācija - vidējais līmenis
Specifikācija - augstākais līmenis