Iepirkumu uzraudzības biroja Ētikas kodekss aktualizēts 2020.gada 10.jūlijā un tā mērķis ir noteikt un nostiprināt Iepirkumu uzraudzības biroja (Birojs) ierēdņu un darbinieku (Darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības principus, lai uzlabotu Biroja darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību Birojam.

Ētikas kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi ir saistoši Darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma.