Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Iepirkumu uzraudzības biroja darbiniekiem?

Ikviens Iepirkumu uzraudzības birojā nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Iepirkumu uzraudzības birojā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Iepirkumu uzraudzības biroju par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā.

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojā var iesniegt:

 1. nosūtot uz e-pastu trauksme@iub.gov.lv,
 2. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
 3. izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pa pastu uz iestādes adresi, uz iestādes e-pastu vai e-adresi).

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Iepirkumu uzraudzības biroja kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir:

Līga Beldava-Sauka, Administratīvo sodu departamenta juriskonsulte, tel. +371 22549827, e-pasts: Liga.Beldava-Sauka@iub.gov.lv

Līgas Beldavas-Saukas prombūtnes laikā – Dace Vosele, Administratīvo sodu departamenta direktore, tel. +371 20110588, e-pasts: Dace.Vosele@iub.gov.lv.


Trauksmes celšana publisko iepirkumu jomā

Runā, ja dzirdi vai redzi, ka Tavā darba vietā:

 • līgums tiek noslēgts vai iepirkums veikts, nepiemērojot iepirkuma procedūru vai citu normatīvajos aktos noteikto iepirkuma veikšanas kārtību, kas bija jāpiemēro;
 • nepamatoti tiek sadalīts iepirkuma priekšmets;
 • iepirkuma līguma slēgšanai nepamatoti tiek piemērots likuma izņēmums vai nepamatoti piemērota atvieglota iepirkuma veikšanas kārtība;
 • nav publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tāds bija jāpublicē;
 • pastāv interešu konflikta situācija iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja vai iepirkuma komisijas darbā;
 • iepirkuma komisija izdara pārkāpumus pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanas laikā;
 • iepirkuma līgums tiek noslēgts, mainot sākotnējos iepirkuma noteikumus;
 • iepirkuma līgums tiek noslēgts, neievērojot likumā noteikto nogaidīšanas termiņu vai neievērojot aizliegumu slēgt līgumu;
 • iepirkuma līgumā tiek izdarīti būtiski līguma grozījumi;
 • nav nodrošināta iepirkuma procedūru dokumentu pieejamība;
 • neatbilstoši tiek sniegta informācija par iepirkuma rezultātiem;
 • nav publicēts iepirkuma līgums vai tā grozījumi;
 • nav ievērotas ziņojuma sagatavošanas, izsniegšanas vai publicēšanas prasības;
 • tiek iesniegts nepilnīgs statistikas pārskats.