Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
  2. vai arī aizpildot veidlapu.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Par personas datu apstrādi, izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu, Iepirkumu uzraudzības birojā lasi Iepirkumu uzraudzības biroja trauksmes celšanas sistēmas privātuma politikā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi, iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes celšanas kontaktpersonas Iepirkumu uzraudzības birojā:

Ieva Mortukāne Administratīvo sodu departamenta direktores vietniece, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja, tel.66047597, e-pasts: Ieva.Mortukane@iub.gov.lv

Ievas Mortukānes prombūtnes laikā – Dace Ozola, Administratīvo sodu departamenta direktore, tel.67323156, e-pasts: Dace.Ozola@iub.gov.lv.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv
 

TRAUKSMES CELŠANA PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ

Trauksmes celšana publiskajos iepirkumos

Trauksmes cēlēja ziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojā var iesniegt:

Papīra formā:

  1. nosūtot pa pastu uz adresi Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010;
  2. iesniedzot klātienē Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Elektroniski:

  1. portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu „Iesniegums iestādei”;
  2. portālā www.trauksmescelejs.lv tiešsaistes formā, aizpildot veidlapu;
  3. nosūtot uz e-pastu parkapumi@iub.gov.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)*.

Mutvārdos:

Ierodoties klātienē Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

*Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez droša elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss (t.sk. trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas) iesniedzējam piešķirts netiks.

Statistika par trauksmes cēlēju ziņojumiem valstī laika posmā no 2019.gada 1.maija līdz 31.decembrim.

Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu.