Biežāk uzdotie jautājumi par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanu.

  • Kā rīkoties sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ja iepirkuma norises laikā mainās (samazinās) ES noteiktie līgumcenu sliekšņi?

Procedūras, kas uzsāktas (izsludinātas) līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot) būtu pabeidzamas, kā arī rezultāti publicējami, vadoties no izsludināšanas brīdī spēkā esošajiem līgumcenu sliekšņiem un jaunie sliekšņi piemērojamie attiecībā uz procedūrām, kas tiks izsludinātas ar 2020.gada 1.janvāri.

Aktuālā informācija par Eiropas Savienības noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām". 

Publicēts 21.11.2019.


  • Vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, veicot iepirkumu saskaņā ar Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, var slēgt līgumu par tādu piedāvājumu, kura līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības SPSIL piemērošanai?

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējas noslēgt līgumu ar piegādātāju, kura piedāvātā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības SPSIL piemērošanai, jo tas pēc būtības liecina par to, ka veikta neprecīza tirgus izpēte un iepirkumam piemērots neatbilstošs regulējums. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir šaubas, vai paredzamā līgumcena noteikta pareizi, iesakām iepirkumam piemērot SPSIL.

Publicēts 19.02.2019.


  • Vai Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem uzskatāmas par obligāti piemērojamām visiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem?

Ja iepirkuma paredzamā līgumcena nesasniedz MK noteiktās līgumcenu robežas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkumus var veikt saskaņā ar iestādes iekšējo kārtību vai piemērojot vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Ievērojot minēto vadlīniju 3.1.punktu – to piemērošana ir obligāta, ja tas atrunāts līgumā par Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētā projekta realizēšanu.

Publicēts 10.10.2019.


Jā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var publicēt Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem paredzētos paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā, pat ja šīs vadlīnijas iepirkumam netiek piemērotas un iepirkums tiek rīkots saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iekšējo kārtību. 

Publicēts 21.10.2019. (precizēts 28.10.2019.; 24.09.2020.)


Ievietots: 19.02.2019. Aktualizēts: 24.09.2020.