Par zaļā publiskā iepirkuma politikas attīstību Latvijā atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas izstrādā Ministru kabineta noteikumus un skaidrojumus. 


[1] Vai iepirkumos var prasīt "Energy Star" marķējumu vai atbilstību šī marķējuma piešķiršanas kritērijiem?

Nē, MK noteikumi Nr.353 no 2020.gada 12.septembra šādu prasību neparedz (iepriekš tā tika attiecināta uz  drukas iekārtām, datortehniku, IKT infrastruktūras komponentēm un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu). Ar šī marķējuma piemērošanu saistītais ES un ASV līgums ir beidzies 2018.gada 20.februārī, līdz ar ko informācija par "Energy Star" energoefektivitātes kritērijiem attiecīgajā tīmekļvietnē nav atrodama. Pasūtītājam tehniskajās specifikācijās jāiekļauj konkrētas prasības nepieciešamajam energoefektivitātes līmenim vai jāatsaucas uz citiem aktuāliem un pieejamiem kritērijiem, piemēram, MK noteikumi Nr.353 1.pielikumā minētajiem.Sīkāka informācija Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Publicēts 18.12.2019.; Precizēts 17.09.2020.


[2] Dzēsts 02.11.2020.


[3] Kādos gadījumos, piemērojot Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības, pasūtītājs kā vienīgo piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju ir tiesīgs noteikt cenu?

Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja iepirkums tiek veikts PIL 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Ņemot vērā minēto PIL regulējumu, pasūtītājs kā piedāvājuma izvēles kritēriju ir tiesīgs noteikt tikai cenu, ja pasūtītājs, savās tehniskajās specifikācijās iekļaujot visas noteikumos minētās prasības, šo tehnisko specifikāciju ir sagatavojis detalizēti.  

Aktualizēts: 21.12.2017


[4] Vai Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” regulējums ir obligāti jāpiemēro iepirkuma procedūrā, kuras galvenais iepirkuma priekšmets (piemēram, būvdarbi) nav iekļauts noteikumu 1.pielikumā, bet kāda no iepirkuma priekšmeta sastāvdaļām (piemēram, iekštelpu apgaismojums) ir prece vai pakalpojums, kuram noteikumu regulējums piemērojams obligāti? 

Saskaņā ar noteikumu regulējumu pasūtītājam attiecībā uz noteikumu 1.pielikumā ietvertajām preču un pakalpojumu grupām ir pienākums piemērot noteikumu prasības.

Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu, kura ietvaros tiek iepirktas arī tādas preces vai pakalpojumi, uz kuriem obligāti attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma prasības, ir pienākums uz noteikto iepirkuma priekšmeta daļu attiecināt noteikumu 1.pielikumā ietvertās prasības attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai.

Piemēram, ja tiek organizēts būvdarbu iepirkums, kura ietvaros tiek veikta arī iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, pasūtītājam ir pienākums, sagatavojot iekštelpu apgaismojuma nomaiņas tehnisko specifikāciju, iekļaut tajā norādījumus un vides aizsardzības pasākumu prasības, kas noteiktas noteikumu 1.pielikumā attiecībā uz iekštelpu apgaismojuma nomaiņu vai renovāciju.

Publicēts 05.04.2018.


[5] Vai pasūtītājam, iepērkot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikumā norādītās preces vai pakalpojumus PIL 9.panta kārtībā, tehniskajā specifikācijā jāiekļauj zaļā publiskā iepirkuma kritēriji, kas minēti attiecīgajā noteikumu 1.pielikuma sadaļā?

Ņemot vērā to, ka PIL 9.panta ceturtajā daļā noteikts minētā panta kārtībā veicamo iepirkumu nolikuma saturs un tās 1.punktā, kas nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nav atsauces uz PIL 19.pantu, kas nosaka zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas kārtību, noteikumu regulējums PIL 9.panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem piemērojams tikai attiecībā uz piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, jo atsauce uz PIL 19.pantu iekļauta vienīgi PIL 9.panta ceturtās daļas 5.punktā. Līdz ar to, ja attiecībā uz noteikumos norādītajām precēm vai pakalpojumiem noteikumos nav norādīti zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji, pasūtītājs, veicot iepirkumu PIL 9.panta kārtībā, ir tiesīgs nepiemērot noteikumu regulējumu.

Publicēts 10.07.2018.


Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 02.11.2020.