Par zaļā publiskā iepirkuma politikas attīstību Latvijā atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas izstrādā Ministru kabineta noteikumus un skaidrojumus. 


[1] Vai iepirkumos var prasīt "Energy Star" marķējumu vai atbilstību šī marķējuma piešķiršanas kritērijiem?

Nē, MK noteikumi Nr.353 no 2020.gada 12.septembra šādu prasību neparedz (iepriekš tā tika attiecināta uz  drukas iekārtām, datortehniku, IKT infrastruktūras komponentēm un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu). Ar šī marķējuma piemērošanu saistītais ES un ASV līgums ir beidzies 2018.gada 20.februārī, līdz ar ko informācija par "Energy Star" energoefektivitātes kritērijiem attiecīgajā tīmekļvietnē nav atrodama. Pasūtītājam tehniskajās specifikācijās jāiekļauj konkrētas prasības nepieciešamajam energoefektivitātes līmenim vai jāatsaucas uz citiem aktuāliem un pieejamiem kritērijiem, piemēram, MK noteikumi Nr.353 1.pielikumā minētajiem.Sīkāka informācija Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Publicēts 18.12.2019.; Precizēts 17.09.2020.


[2] Dzēsts 02.11.2020.


[3] Dzēsts 22.10.2021.


[4] Vai Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” regulējums ir obligāti jāpiemēro iepirkuma procedūrā, kuras galvenais iepirkuma priekšmets (piemēram, būvdarbi) nav iekļauts noteikumu 1.pielikumā, bet kāda no iepirkuma priekšmeta sastāvdaļām (piemēram, iekštelpu apgaismojums) ir prece vai pakalpojums, kuram noteikumu regulējums piemērojams obligāti? 

Saskaņā ar noteikumu regulējumu pasūtītājam attiecībā uz noteikumu 1.pielikumā ietvertajām preču un pakalpojumu grupām ir pienākums piemērot noteikumu prasības.

Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu, kura ietvaros tiek iepirktas arī tādas preces vai pakalpojumi, uz kuriem obligāti attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma prasības, ir pienākums uz noteikto iepirkuma priekšmeta daļu attiecināt noteikumu 1.pielikumā ietvertās prasības attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai.

Piemēram, ja tiek organizēts būvdarbu iepirkums, kura ietvaros tiek veikta arī iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, pasūtītājam ir pienākums, sagatavojot iekštelpu apgaismojuma nomaiņas tehnisko specifikāciju, iekļaut tajā norādījumus un vides aizsardzības pasākumu prasības, kas noteiktas noteikumu 1.pielikumā attiecībā uz iekštelpu apgaismojuma nomaiņu vai renovāciju.

Publicēts 05.04.2018.


[5]Vai PIL 9. panta un 10. panta kārtībā veiktā iepirkumā obligāti piemērojami zaļā publiskā iepirkuma kritēriji, ja tiek iepirkti Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā norādītās preces, pakalpojumi vai būvdarbi?

PIL 19. panta pirmā daļa noteic pasūtītāja pienākumu, sagatavojot iepirkumu, ņemt vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās prasības, kuras nosaka MK, un nav paredzēti izņēmumi iepirkumiem, uz kuriem šis pienākums neattiektos. Ja konkrētajai preču, pakalpojumu vai būvdarbu grupai saskaņā ar MK noteikumiem zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir jāpiemēro obligāti, tie piemērojami minēto MK noteikumu paredzētajā apjomā neatkarīgi no iepirkuma veida. Turklāt jēdziens “kritēriji” ir vērtējams plaši, atkarībā no MK noteikumos attiecībā uz konkrēto iepirkuma priekšmetu paredzētā – ne vien saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, bet arī tehniskajās specifikācijās iekļaujamās prasības, iepirkuma līguma izpildes noteikumi un to kontroles kārtība.

Precizēts 22.10.2021.


Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 22.10.2021.