Par zaļā publiskā iepirkuma politikas attīstību Latvijā atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas izstrādā Ministru kabineta noteikumus un skaidrojumus. 


[1] Vai iepirkumos var prasīt "Energy Star" marķējumu vai atbilstību šī marķējuma piešķiršanas kritērijiem?

Nē, MK noteikumi Nr.353 no 2020.gada 12.septembra šādu prasību neparedz (iepriekš tā tika attiecināta uz  drukas iekārtām, datortehniku, IKT infrastruktūras komponentēm un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu). Ar šī marķējuma piemērošanu saistītais ES un ASV līgums ir beidzies 2018.gada 20.februārī, līdz ar ko informācija par "Energy Star" energoefektivitātes kritērijiem attiecīgajā tīmekļvietnē nav atrodama. Pasūtītājam tehniskajās specifikācijās jāiekļauj konkrētas prasības nepieciešamajam energoefektivitātes līmenim vai jāatsaucas uz citiem aktuāliem un pieejamiem kritērijiem, piemēram, MK noteikumi Nr.353 1.pielikumā minētajiem.Sīkāka informācija Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

Publicēts 18.12.2019.; Precizēts 17.09.2020.


[2] Dzēsts 02.11.2020.


[3] Dzēsts 22.10.2021.


[4] Vai MK not.Nr.353 regulējums ir obligāti jāpiemēro iepirkuma procedūrā, kuras galvenais iepirkuma priekšmets nav iekļauts MK not.Nr.353 1.pielikumā, bet kāda no iepirkuma priekšmeta sastāvdaļām ir prece vai pakalpojums, kuram Noteikumu regulējums piemērojams obligāti?

Saskaņā ar MK not.Nr.353 regulējumu pasūtītājam attiecībā uz to 1.pielikumā ietvertajām būvdarbu, preču un pakalpojumu grupām ir pienākums piemērot MK not.Nr.353 prasības.

Līdz ar to pasūtītājam, veicot iepirkumu, kura ietvaros tiek iepirkti arī tādi būvdarbi, preces vai pakalpojumi, uz kuriem obligāti attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma prasības, ir pienākums uz noteikto iepirkuma priekšmeta daļu attiecināt Noteikumu 1.pielikumā ietvertās prasības attiecīgajai būvdarbu, preču vai pakalpojumu grupai.

Piemēram, ja tiek organizēts MK not.Nr.353 1. pielikumā neiekļautu būvdarbu (piemēram, būvdarbu, kuri nav trešās grupas ēku jauna būvniecība, pārbūve, projektēšana vai nojaukšana) iepirkums, kura ietvaros tiek veikta arī iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, pasūtītājam ir pienākums, sagatavojot iekštelpu apgaismojuma nomaiņas tehnisko specifikāciju, iekļaut tajā norādījumus un vides aizsardzības pasākumu prasības, kas noteiktas MK not.Nr.353 1.pielikumā attiecībā uz iekštelpu apgaismojuma nomaiņu vai renovāciju.

Publicēts 05.04.2018.; precizēts 20.07.2023.


[5]Vai PIL 9. panta un 10. panta kārtībā veiktā iepirkumā obligāti piemērojami zaļā publiskā iepirkuma kritēriji, ja tiek iepirkti Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā norādītās preces, pakalpojumi vai būvdarbi?

PIL 19. panta pirmā daļa noteic pasūtītāja pienākumu, sagatavojot iepirkumu, ņemt vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās prasības, kuras nosaka MK, un nav paredzēti izņēmumi iepirkumiem, uz kuriem šis pienākums neattiektos. Ja konkrētajai preču, pakalpojumu vai būvdarbu grupai saskaņā ar MK noteikumiem zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir jāpiemēro obligāti, tie piemērojami minēto MK noteikumu paredzētajā apjomā neatkarīgi no iepirkuma veida. Turklāt jēdziens “kritēriji” ir vērtējams plaši, atkarībā no MK noteikumos attiecībā uz konkrēto iepirkuma priekšmetu paredzētā – ne vien saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, bet arī tehniskajās specifikācijās iekļaujamās prasības, iepirkuma līguma izpildes noteikumi un to kontroles kārtība.

Precizēts 22.10.2021.


Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 22.10.2021.