Biežāk uzdotie jautājumi

Sadaļā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtās atbildes standartsituācijās.

Izvērstāki skaidrojumi atrodami tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi, kā arī nozaru pārstāvju sagatavotajos skaidrojumos un vadlīnijās sadaļā Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi.

 

TOP jautājumi augustā

  1. Vai pasūtītājam ir jāvērtē COVID-19 pandēmijas radīto apstākļu ietekme uz iepirkumā izvirzāmajām prasībām?

Jā, pasūtītājs ir jāņem vērā COVID-19 pandēmijas, kā arī valstī noteikto ierobežojumu ietekme uz iepirkumā nosakāmajām prasībām. Piemēram, pakalpojumu līgumā par semināra vadīšanu nepamatota (jeb konkurenci nepamatoti ierobežojoša) būtu pieredzes prasība semināru vadīšanā klātienē vadītiem semināriem iepriekšējo 3 gadu laikā, jo valstī noteiktie ierobežojumi COVID-19 pandēmijas dēļ izslēdza iespēju seminārus vadīt klātienē 2020. un 2021.gadā. Papildus pasūtītājam līgumā būtu nepieciešams arī paredzēt attālinātu pasākumu norisi, lai nebūtu jāpārtrauc līgums gadījumā, ja tiks noteikti jauni pulcēšanās ierobežojumi. Tapāt, piemēram, pēc būtības līdzīga pieeja būtu attiecībā uz pieredzes prasību liela apjoma aviobiļešu skaita rezervēšanā pasūtītāju vajadzībām iepriekšējo 3 gadu laikā.

  1. Vai iepirkuma līgumā obligāti jāparedz līgumcenas pārskatīšanas iespējas?

Nē, taču, ņemot vērā, pēdējā laika konsekvences, kas būtiski ir ietekmējušas esošo iepirkuma līguma izpildi, iepirkuma līgumā būtu ieteicams paredzēt līgumcenas indeksāciju vai noteikt skaidru līguma grozīšanas kārtību (kādā apjomā, kādā veidā un kādā gadījumā līgumcenas var palielināt vai samazināt).

Vienlaikus jāseko līdzi normatīvo aktu izmaiņām, kas var paredzēt konkrētu nosacījumu obligātu ietveršanu iepirkuma līgumos. Piemēram, Ministru kabineta noteikumi Nr. 419  "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu", ko piemēros publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas ir izsludināti ar 2023. gada 1. janvāri.

Papildus skatīt:

  1. Vai pasūtītājam ir obligāti jāpārtrauc līgums ar personu, ja uz to attiecas sankcijas?

Jā, to nosaka Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. Vienlaikus pasūtītājam jāseko līdzi arī jaunākajām sankcijām, kas nosaka dažāda veida liegumus.

Piemēram, Eiropas Komisija pieņemtā Regula (ES) 2022/576 nosaka, ka līdz 2022. gada 10. oktobrim ir jāpārtrauc visi līgumi, kas noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa un pakļauti Regulā noteiktajām sankcijām. Ierobežojumi noteikti piegādātājiem pēc to izcelsmes valsts, proti, Krievijas.

Papildus skatīt:


TOP jautājumi jūlijā

  1. Vai pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var atkārtoti izvērtēt iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus?

A: Jā, var, bet tikai līdz līguma noslēgšanai.

Piemēram, gadījumā, ja iepirkuma komisija savā darbībā konstatējusi kļūdu, kas varētu ietekmēt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  1. Ja notiek piedāvājumu atkārtota vērtēšana, vai jāpieņem jauns lēmums?

A: Jā, atkārtotas vērtēšanas rezultātu pasūtītājs fiksē, tādā veidā tas kļūst par jaunu lēmumu iepirkumā vai iepirkuma procedūrā.

  1. Vai pēc atkārtotas vērtēšanas jāinformē pārējie pretendenti un jāievēro nogaidīšanas termiņš?

A: Jā, pēc katra lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jārīkojas atbilstoši piemērotajā normatīvajā aktā noteiktajam, un, ja tas paredzēts, jāievēro nogaidīšanas termiņš.  


 TOP jautājumi jūnijā

  1. Vai līguma grozījumiem jāpiemēro PIL 61.panta nosacījumi, ja līguma noslēgšanai PIL nepiemēroja (piemēram, PIL izņēmums)?

Nē, šāda līguma grozījumus veic līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Ievēro! Ja iepirkuma līguma noslēgšanai piemērots publisko iepirkumu regulējums, līguma grozījumus veic saskaņā ar attiecīgo regulējumu!

  1. Vai pasūtītājam obligāti jāpiekrīt līguma grozījumiem, ko prasa līguma izpildītājs?

Nē, pasūtītājam ir jāizvērtē grozījumu nepieciešamība. Gadījumā, ja līgumu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt tādu, kāds ir noslēgt, pasūtītājs pēc piegādātāja objektīvi pamatota iesnieguma var veikt grozījumus. Pirms grozījumu veikšanas pasūtītājs izvērtē, vai līguma grozījumi ir pamatoti un objektīvi nepieciešami līguma izpildei, un atbilst PIL 61. panta (SPSIL 66. panta) nosacījumiem.

  1. Kas ir “cenu aptauja” un kas to regulē?

Ar jēdzienu “cenu aptauja” parasti apzīmē iepirkumu, kura paredzamā līgumcena nesasniedz iepirkumu regulējumā noteiktās līgumcenas, un to veikšanai piemēro paša pasūtītāja izstrādātu iekšējo kārtību.

  1. Vai IUB var sniegt atbildi uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem “Vai piedāvājums ir atbilstošs? Vai mēs drīkstam slēgt līgumu?”

Pasūtītāja iepirkuma komisija ir vienīgā, kas var objektīvi izvērtē un pieņemt pamatotu lēmumu par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izstrādātajam nolikumam, kā arī pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu.