Biežāk uzdotie jautājumi

Sadaļā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtās atbildes standartsituācijās

Izvērstāki skaidrojumi atrodami tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi, kā arī nozaru pārstāvju sagatavotajos skaidrojumos un vadlīnijās sadaļā Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi

 

TOP jautājumi maijā

1) Vai var veikt grozījumus noslēgtā līgumā, ja līguma grozījumu rezultātā līguma summa pārsniedz PIL 9. panta slieksni?

Gadījumā, ja grozījumus veic PIL 61. panta trešās daļas kārtībā, attiecīgi to pamatojot, kopējā līguma līgumcena pēc grozījumiem varētu pārsniegt PIL 9. panta slieksni. Savukārt, ja grozījumus veic saskaņā ar PIL 61. panta piekto daļu, pasūtītājam būtu jāpierāda, ka iepirkums nav nepamatoti sadalīts, lai izvairītos no stingrākas procedūras piemērošanas.

2) Vai PIL 9. panta kārtībā veiktam iepirkumam obligāti jāpārbauda sankcijas?

Jā, arī PIL 9. panta kārtībā veiktam iepirkumam pirms līguma slēgšanas jāpārbauda sankcijas.

sīkāk: Sankcijas publiskajos iepirkumos


TOP jautājumi aprīlī

1) Kur pārbauda sankcijas?

A: Pārbauda 3 resursos:

  • Eiropas Komisijas Sankciju karte – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums
  • ASV noteikto sankciju datubāze
  • Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kur apkopotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem (datubāze)

Pasūtītājs var arī pārbaudīt citā resursā, piem., Lursoft.

Sīkāk skatīt skaidrojumu: Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

2) Kur pārbauda Eiropas noteiktās sankcijas, kas spēkā no 9. aprīļa?

A: Padomes regulas (ES) 2022/576 (spēkā no 9. aprīļa) 5k. pantā noteiktās sankcijas pārbauda visos iespējamos resursos (piem., Uzņēmuma reģistra datubāzē, Lursoft u.c.). Sankcijas attiecas uz iepirkumiem, kuru līgumcena sasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu vērtības.

Sīkāk skatīt skaidrojumu: Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī

3) Vai pasūtītājs varētu iepirkumā pievienot anketu, kuru jāizpilda pretendentam, norādot, vai uz to attiecināmas sankcijas?

A: Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā varētu no pievienot anketu, kurā pretendents varētu norādīt datus par sankciju sarakstos pārbaudāmajām personām vai kapitāla izcelsmi. Tomēr normatīvais regulējums paredz pasūtītāja pienākumu pirms līguma slēgšanas pārbaudīt, vai sankcijas piemērotas.


TOP jautājumi martā

(1) Kas jāņem vērā, ja nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma līgumā?

A: Grozījumus iepirkuma līgumā veic pasūtītājs, pirms tam izvērtējot nepieciešamo grozījumu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 61.panta (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta) nosacījumiem.

Papildus skatīt:

(2) Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pasūtītājam jānoslēdz iepirkuma līgums?

A: Iepirkumu regulējums šādu termiņu nenosaka.

(3) Kā noteikt, vai piedāvājums nav “nepamatoti dārgs”?

A: Līgumcenas ierobežojumu atklātā un slēgtā konkursā noteic Publisko iepirkumu likuma 41. panta vienpadsmitā daļa. Citos gadījumos pasūtītājam jāvadās no tā rīcībā esošās informācijas, piemēram, tirgus izpētes.

(4) Vai iepirkuma ”daļa” ir tas pats kas ”lote”?

A: Jā, ”lote” (angļu val. “lot”) ir nosaukums, ko izmanto kā sinonīmu iepirkuma daļas apzīmēšanai.


TOP jautājumi februārī

(1) Vai sankcijas jāpārbauda arī “mazajos iepirkumos”?

A: Jā, pārbaudi par piemērotajām Latvijas, Eiropas Savienības, ANO, NATO, kā arī ASV sankcijām veic visiem iepirkumiem neatkarīgi no līgumcenas.

Skatīt sīkāk:

(2) Kā rīkoties, ja piegādātājs informē par līguma pārtraukšanu?

A: Līgums tiek pārtraukts, pusēm vienojoties, un, ja nepieciešams turpināt nodrošināt piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, pasūtītājs rīko jaunu iepirkumu.


TOP jautājumi janvārī

(1) Ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, vai var vērtēt tikai to pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu?

Jā, taču visos piedāvājumos jāpārbauda vispārīgu tehniskā piedāvājuma atbilstību un aritmētiskās kļūdas attiecībā uz cenas noteikšanu, bet detalizētu tehniskā un finanšu piedāvājuma, kā arī kvalifikācijas pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķirams līgums.

 (2) Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, vai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu?

Jā. Vienlaikus jāievēro MK noteikumos Nr.107 paredzētais – iepirkuma komisija izvērtē, vai nākamais izvēlētais pretendents nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu. Ja arī nākošais izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, iepirkuma procedūru pārtrauc.