Biežāk uzdotie jautājumi

Sadaļā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un sniegtās atbildes standartsituācijās.

Izvērstāki skaidrojumi atrodami tīmekļvietnes sadaļā Skaidrojumi un ieteikumi, kā arī nozaru pārstāvju sagatavotajos skaidrojumos un vadlīnijās sadaļā Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi.

 

TOP novembrī

 1.  Vai gadījumā, ja iepirkuma procedūru izsludina 2022. gadā, bet pieteikumu vai piedāvājumu atvēršana paredzēta 2023. gadā, to atvēršanas laiks jāparedz ar 4 stundu nobīdi?

Jā, pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanu 4 stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām pasūtītājs paredz iepirkuma procedūrām, kuru atvēršana paredzēta 2023. gadā (minētais attiecināms arī uz metu konkursu).

 1.  Kādos gadījumos publicē Paziņojumu par apspriedi ar piegādātājiem?

Paziņojumu par apspriedi ar piegādātājiem pasūtītājs var publicēt šādos gadījumos:

 • atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai – lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām;
 • atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.¹ daļai – lai viena pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā varētu nepārtraukt atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām (likuma 41. panta 12. daļa likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī).
 1.  Kādos gadījumos pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu?

Publisko iepirkumu likuma 27. pantā noteikto iepriekšējo informatīvo paziņojumu pasūtītājs publicē šādos gadījumos:

 • lai varētu saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Šādā gadījumā jāievēro MK noteikumos Nr. 107¹ attiecībā uz katru konkrēto procedūru noteiktais paziņojuma publicēšanas laiks un publicējamās informācijas apjoms;
 • lai izpildītu prasību, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, proti, pasūtītājam jāpublicē iepriekšējais informatīvais paziņojums visiem iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka. Minētās prasības izpildei nav noteikts konkrēts publicēšanas laiks pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.
¹ Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība".

Papildus skatīt: apkopojumu “Skaidrojumi regulējumam no 2023. gada 1. janvāra 


TOP oktobrī

 1.  Kādos gadījumos pasūtītājam jāizslēdz kandidāts vai pretendents?

Normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kad kandidātu vai pretendentu izslēdz no iepirkuma:

 • Publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikti konkrēti izslēgšanas noteikumi – pārauda pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu tālāko dalību iepirkumā vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms šo tiesību piešķiršanas (PIL 42.pants (arī 9.panta astotā daļa), SPSIL 48.pants, ADJIL 44.pants un PPPL 37.pants);
 • Sankciju attiecināmības gadījumā (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pants un arī Regulas (ES) 2022/576 5.k pants) – pārbauda pirms līguma noslēgšanas (līgumā arī būtu jāparedz regulējums sankciju pārbaudei).
 1.  Vai ārējās uzlādes hibrīdauto atbilst “tīrā” autotransporta prasībām atbilstoši PIL un SPSIL?

A: Nē, tikai elektroauto atbilst “tīrā” autotransporta prasībām atbilstoši PIL un SPSIL, ko apstiprina arī informācija no CSDD.


TOP septembrī

īstests - Iepirkuma daļas nodalīšana