Iepirkumu uzraudzības birojs (Birojs) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetence noteikta Publisko iepirkumu likumā (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (ADJIL), Publiskās un privātās partnerības likumā (PPPL), Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumā un citos normatīvajos aktos.

Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums

Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana iepirkuma procedūru uzraudzībā. Tā juridisko statusu, funkcijas, kompetenci un tiesības nosaka Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 893 „Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums”. 

Iepirkumu uzraudzībs biroja reglaments

Iepirkumu uzraudzības biroja reglaments nosaka tā struktūru, darba organizāciju un amatpersonu un darbinieku, un struktūrvienību kompetenci.