Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. Viena no šādām jomām ir programmatūras izstrādes un informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi.

Lai uzlabotu un atvieglotu iepirkumus IT jomā, nozares asociācijas Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājušas IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā.

Labās prakses vadlīnijas izstrādātas Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) IT pārvaldības un labās prakses darba grupā, piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) un publiskā sektora pasūtītāju pārstāvjiem.

Vadlīnijas kā informatīvs materiāls ir paredzētas publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē programmatūras izstrādes vai informācijas sistēmu uzturēšanas iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

"Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā" izstrādājusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), piesaistot Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistus. Šis dokuments satur ieteikumus atsevišķu problemātisku situāciju risināšanai informācijas tehnoloģijas jomas iepirkumo

semināra “Informācijas tehnoloģiju iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”, kas norisinājās 2012.gada 5.jūlijā, prezentācijas