Informējam, ka no 2023. gada 25. oktobra ir ieviestas e-veidlapas. Datu struktūras izmaiņu dēļ Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projekta ietvaros notiek pāreja uz datu padošanu jaunā formātā, tāpēc atvērtie dati šobrīd pieejami par iepirkumu paziņojumiem, kas publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2023. gada 24. oktobrim.

Lasīt vairāk: Publikāciju vadības sistēmas modernizācija  


 

Atvērtie dati ir valsts pārvaldē esošie pamata dati, kas ir gan tiesiski, gan arī tehnoloģiski brīvi pieejami ikvienam, kā arī tie ir ērti atkalizmantojami, jo tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā. Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā šādus atvērtos datus – publisko iepirkumu paziņojumi, ar iepirkumiem saistītā statistika un klasifikatori.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 17. pantu informācijas atkalizmantošanai netiek izvirzīti nosacījumi. Uz datiem attiecas Creative Commons CC0 (Public Domain) publiskā īpašuma deklarācija, kas datu lietotājiem neuzliek nekādus ierobežojumus datu lietošanai un atļauj brīvi rīkoties ar tiem. Datu lietotājs uzņemas pilnu atbildību par iegūto datu tālāku izmantošanu, to apstrādi, interpretāciju un secinājumiem, kas izdarīti, balstoties uz šiem datiem.

Atsauksmes, ierosinājumus un informāciju par problēmām aicinām nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi – atbalsts@iub.gov.lv

Datu avots un apraksts

Datu avots ir Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētie iepirkumu paziņojumi, kurus pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri vai to pārstāvji un finansējuma saņēmēji sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā izdotajiem publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (vēsturiskās versijas: 2013. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 299 (spēkā no 2013. gada 1. septembra līdz 2017. gada 27. februārim) un 2008. gada 5. februāra noteikumi Nr. 65 (spēkā no 2008. gada 9. februāra līdz 2013. gada 31. augustam)) un Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tīmekļvietnes sadaļā „Tiesību akti” → MK noteikumi”  ir iespējams iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka paziņojumu saturu un to sagatavošanas kārtību (Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 103 „Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”, Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 182 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”, Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 „Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 244 „Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”).

Dati tiek piedāvāti latviešu valodā (ģeogrāfiskais pārklājums: Latvijas Republika) un satur tikai paziņojumos publiskojamo informāciju.

Svarīga piebilde. Veicot paziņojumu datu analīzi, aicinām ņemt vērā attiecīgajā periodā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu (ieskaitot pārejas noteikumus, kas, piemēram, paredz uzsāktas iepirkumu procedūras pabeigt saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā u.c.). Normatīvo aktu izmaiņas var ietekmēt paziņojumu saturu (piemēram, atšķirīgi paziņojumos iekļautie lauki). Papildus atgādinām, ka 2014. gada 1. janvārī Latvijā notika pāreja no latiem (LVL) uz euro (EUR) valūtu.

Informācija par neprecīziem datiem! Laika periodā no 2019. gada 18. jūnija līdz 2020. gada 6. aprīlim Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā publicētajos paziņojumos par plānoto līgumu (notice_planned_contract) un sasaistē veidotajos informatīvajos paziņojumos par noslēgto līgumu (notice_concluded_contract) var būt iekļauta procedūras veida birka (proc_type), kas neattiecas uz šiem paziņojumiem. Veicot datu atlasi, lūgums neņemt vērā procedūras veida birku šī veida paziņojumos!

XML strukstūru apraksts

XML birku atšifrējumi

Datu pieejamība, formāts un atjaunošana

Datus var brīvi lejupielādēt no Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu FTP servera – ftp://open.iub.gov.lv.

Datu lejupielādes instrukcija

Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā (XML), izmantojot atvērtā koda programmatūru FileZilla (https://filezilla-project.org/) vai WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php), vai arī populārākos interneta pārlūkus (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Edge). Lai iespējotu FTP izmantošanu populārākajos pārlūkos, piemēram, Google Chrome pārlūkā, aicinām izmantot šo instrukciju:
https://support.google.com/chrome/a/thread/100888068?hl=en; savukārt Mozilla Firefox pārlūkā: https://blog.mozilla.org/addons/2021/04/15/built-in-ftp-implementation-to-be-removed-in-firefox-90/.

Dati tiek arhivēti *.tar .gz formāta arhīvos reizi diennaktī. Katrā arhīvā ir iekļauti visi aizvadītās dienas publicētie paziņojumi. Arhīvi tiek grupēti pēc šādiem parametriem: gads → mēnesis → diena.

Dati ir pieejami par periodu, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

Dati tiek atjaunoti reizi diennaktī plkst. 00:15. Atkalizmantošanai pieejamie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Datu avots un apraksts

Datu avots ir Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētie iepirkumu paziņojumi, publisko iepirkumu gada pārskati, ceturkšņa pārskati par noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem, Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta, Administratīvo sodu departamenta un Finanšu-administratīvās daļas apkopotā informācija.

Dati satur informāciju par iepirkumiem un koncesijām valstī, iesniegumiem par iepirkuma procedūru pārkāpumiem, izpildītiem depozīta maksājumiem un iepirkumu darbību pārkāpumiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā izdotajiem publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Dati tiek piedāvāti latviešu valodā (ģeogrāfiskais pārklājums: Latvijas Republika).

Svarīga piebilde. Veicot datu analīzi, aicinām ņemt vērā attiecīgajā periodā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu (piemēram, atšķirīgas līgumcenu robežvērtības un kopsavilkumu lauki). Papildus atgādinām, ka 2014. gada 1. janvārī Latvijā notika pāreja no latiem (LVL) uz euro (EUR) valūtu.

Papildu informācija par datiem pieejama attiecīgajā datnē un metadatos.

Datu pieejamība, formāts un atjaunošana

Datus var brīvi lejupielādēt un apskatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Statistika” un Latvijas Atvērto datu portālā.

Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā (CSV, XLS).

Datu pieejamības periodi ir norādīti attiecīgajos metadatos.

Dati tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru. Atkalizmantošanai pieejamie dati var tikt precizēti, atkārtoti tos publicējot un norādot precizēšanas datumu.

Datu avots un apraksts

Datu avots ir Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajos iepirkumu paziņojumos izmantotā kopējā iepirkuma vārdnīca (Common Procurement Vocabulary) jeb CPV nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 213/2008 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. CPV nomenklatūra piemērojama publiskajam iepirkumam, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes sava iepirkuma priekšmeta norādīšanai.

Dati tiek piedāvāti latviešu valodā ar CPV koda atšifrējumu angļu valodā.

Datu pieejamība, formāts un atjaunošana

Datus var brīvi lejupielādēt un apskatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „CPV klasifikācija” un Latvijas Atvērto datu portālā.

Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā (CSV, XLS).

Dati tiek atjaunoti, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas Regula, kas nosaka CPV nomenklatūras klasifikatoru. Atkalizmantošanai pieejamie dati ir galīgi un netiek precizēti.