Statistikas gada pārskatus par 2023.gadu varēs sākt iesniegt no 2024. gada 1. februāra.

Autorizējoties Publikāciju vadības sistēmā, sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” ir iespējams elektroniski sagatavot un iesniegt šādus pārskatus:

saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 102 „Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”:

  • 1-PIL „Publisko iepirkumu gada pārskats”;
  • 2-SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem”;
  • 3-ADJIL „Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”;
  • 4-ADJIL/SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības jomā”;
  • 5-PPPL „Pārskats par koncesijas līgumiem”.

Publikāciju vadības sistēmā ir pieejamas pārskatu aizpildīšanas vadlīnijas, kurās ir norādīta informācija kvalitatīvu statistikas datu iesniegšanai. Neskaidrību gadījumā pārskatu aizpildītāji var rakstīt uz e-pastu atbalsts@iub.gov.lv vai sazināties pa tālruņiem 22416641.

Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var reģistrēties Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Iestādes reģistrācija (PIL, SPS, ADJIL)”. Aizpildītais pieteikums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-adresi vai e-pastu pasts@iub.gov.lv. Pieteikums tiek apstrādāts triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.