Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem (būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu). Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.


Lai pilnveidotu būvdarbu un projektēšanas iepirkumu kvalitāti, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību ir izstrādājusi vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai būvdarbu, projektēšanas, kā arī apvienotajos būvdarbu un projektēšanas iepirkumos.

Vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir ieteikuma raksturs. Konkrētos kritērijus, kurus pasūtītājs izmantos noteiktā iepirkumā, izraugās pats pasūtītājs, ņemot vērā specifiskos apstākļus, kas raksturo šo iepirkumu. Kritērijos norādītajam punktu īpatsvaram ir ieteikuma raksturs.

  • Vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai būvniecības, kā arī “projektēt un būvēt” iepirkumos (27.04.2017.) 
    • Vadlīnijas tiek precizētas. IUB vērš uzmanību, ka vadlīnijās iekļautais kritērijs ”Vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 12 mēnešu periodā” nav izmantojams kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs. Tā vietā pasūtītājs var izvēlēties vērtēt darba algas samaksu konkrētā līguma izpildes ietvaros, tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā nepieciešams nodrošināt pienācīgu līguma kontroli attiecībā uz konkrētā kritērija izpildi.
  • 2017.gada 27.aprīļa konferences  “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos” prezentācijas

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) veica pētījumu par nodrošinājumiem publiskajos būvdarbu iepirkumos, kurā secināts, ka prasītie nodrošinājumi ir nesamērīgi pret nodrošinātajiem riskiem un reālajām izmaksām, kas rodas, novēršot garantijas laika defektus. Arī Latvijas Būvniecības padome aicina pasūtītājus rūpīgi izvērtēt būvobjektu iepirkuma līgumos paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu apmēru, veidu un līdzekļus, šādā veidā veicinot kopējo būvdarbu izmaksu samazinājumu.

2019.gada 28.martā notika Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) organizētā konference “Būvniecības izmaksas: prakse un rekomendācijas”, kurā finanšu eksperti un valsts institūciju pārstāvji skaidroja, ar kādu izmaksu pieaugumu jārēķinās nākotnē, kā arī piedāvāja noderīgus instrumentus veiksmīgai būvniecības iepirkumu norisei.

Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) pasūtītājiem iesaka formulēt darba uzdevumu projektēšanai, kā arī izvērtēt izpildes kvalitāti saskaņā ar standartiem LVS EN 16310 un LVS 1046.

Latvijas Logu un Durvju Ražotāju asociācija (LLDRA) ir izstrādājusi prasības un rekomendācijas logiem un durvīm, kas ļaus kvalitatīvāk veikt jauno logu izvēli. Rekomendācijās ir iekļautas minimālās prasības jaunajiem logiem un tās dod iespēju tehniski korekti definēt prasības.