Būvniecības iepirkumu līgumos ietveramās prasības

Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu"
Skatīt vairāk

Publiskā iepirkuma veiksmes recepte

Informācija par vadlīnijām būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai un vadlīnijām būvdarbu izmaksu indeksācijai
Skatīt vairāk

Nozaru ministriju vadlīnijas

Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos” ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem.
Skatīt vairāk

Lai pilnveidotu būvdarbu un projektēšanas iepirkumu kvalitāti, Latvijas Būvuzņēmēju apvienība izstrādājusi vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos.

Vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir ieteikuma raksturs. Konkrētos kritērijus, kurus pasūtītājs izmantos noteiktā iepirkumā, izraugās pats pasūtītājs, ņemot vērā specifiskos apstākļus, kas raksturo šo iepirkumu. Kritērijos norādītajam punktu īpatsvaram ir ieteikuma raksturs.


 

Tiešraides seminārs-diskusija

Iepazīties ar vadlīnijām var arī noskatoties videolekciju (pieejama prezentācija)
Skatīt vairāk

Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem (būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu). Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.


Latvijas Būvuzņēmēju apvienība veica pētījumu par nodrošinājumiem publiskajos būvdarbu iepirkumos, kurā secināts, ka prasītie nodrošinājumi ir nesamērīgi pret nodrošinātajiem riskiem un reālajām izmaksām, kas rodas, novēršot garantijas laika defektus. Arī Latvijas Būvniecības padome aicina pasūtītājus rūpīgi izvērtēt būvobjektu iepirkuma līgumos paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu apmēru, veidu un līdzekļus, šādā veidā veicinot kopējo būvdarbu izmaksu samazinājumu.

 


Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) pasūtītājiem iesaka formulēt darba uzdevumu projektēšanai, kā arī izvērtēt izpildes kvalitāti saskaņā ar standartiem LVS EN 16310 un LVS 1046.

 


Latvijas Logu un Durvju Ražotāju asociācija (LLDRA) ir izstrādājusi prasības un rekomendācijas logiem un durvīm, kas ļaus kvalitatīvāk veikt jauno logu izvēli. Rekomendācijās ir iekļautas minimālās prasības jaunajiem logiem un tās dod iespēju tehniski korekti definēt prasības.