Informācija Likumdošana Skaidrojums

Publiskā iepirkuma procesa veiksmīgai norisei izšķiroši svarīga ir plānošana. Iepirkumi Jāplāno laikus, ņemot vērā gan iespējamās pārsūdzības, gan saprātīgu laiku līguma izpildei, kā arī sezonalitāti, piemēram, būvniecībā. Tāpat, plānojot iepirkumus, ir jāņem vērā arī visi iepirkuma līgumā iespējamie grozījumi un papildinājumi, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Mūsdienu mainīgajos apstākļos pasūtītājiem būtu lietderīgi apsvērt elastīgākus līguma izpildes nosacījumus, piemēram, līgumā paredzēt konkrētus līguma grozījumu gadījumus, līgumcenas indeksācijas kārtību u.c. nosacījumus, kas var palīdzēt līguma izpildes gaitā.

Ja grozīšanas kārtība līgumā nav noteikta, vadās no tā likuma regulējuma, kuru piemēroja iepirkuma veikšanai. Šādā gadījumā pasūtītājs var izmantot sagatavotos skaidrojumus, kurus tas var izmantot katrā konkrētā gadījumā, rūpīgi izvērtējot situāciju un faktisko apstākļu atbilstību piemērojamā likuma normām.

Vienlaikus veiksmīgai iepirkuma norisei un iepirkuma līguma izpildei pasūtītājiem jāņem vērā plānotie grozījumi publisko iepirkumu likumvidē. Lai arī grozījumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī un būs piemērojami iepirkumiem, kas izsludināti pēc šī datuma, pasūtītājs jau šobrīd var iepazīties ar tiem un piemērot, piemēram, apspriedi pirms iepirkuma izsludināšanas.