Skaidrojums

Līgumu izpildes laikā līguma puses bieži sastopas ar cenu (izmaksu) svārstībām. Tajā skaitā piegādātājiem ir jārēķinās ar to, ka līguma izpildes laikā izmaksas var ne tikai samazināties, bet arī var paaugstināties. Šādu svārstību rezultātā piegādātājs var gan gūt papildu peļņu (ja tā izmaksas samazinās), gan arī ciest zaudējumus (ja izmaksas būtiski pieaug).

Atkarībā no noslēgtā līguma veida un risku sadalījuma līgumā pastāv atšķirīgas iespējas mainīt līguma cenu, ja ir notikušas izmaksu svārstības. Praksē noslēgtajos līgumos parasti netiek paredzēta iespēja mainīt līguma cenu (ne to samazināt, ne paaugstināt) arī tad, ja notikušas būtiskas izmaksu izmaiņas (piemēram, 2021.gada rudenī novērotais energoresursu izmaksu pieaugums). Minētais bieži vien saistīts ar nevēlēšanos sarežģīt līguma noteikumus, kā arī ar to, ka parasti preču (piemēram, izejmateriālu) vai pakalpojumu cenu svārstības līguma izpildes laikā nebūtu uzskatāmas par ko tādu, ko piegādātājs kā nozares speciālists iepriekš nevarētu paredzēt. Vienlaikus, ja ārēju apstākļu rezultātā notiek objektīvi būtiskas izmaiņas, to rezultātā ievērojami pieaugot izmaksām, kas nepieciešamas, lai izpildītu līgumu, un līgumā vispār nav paredzēta iespēja pārskatīt līgumcenu, lai kaut daļēji pielāgotos minēto apstākļu izmaksām, var veidoties arī tāda situācija, ka vienīgā piegādātāja izvēle ir atkāpties no līguma izpildes, kaut arī veicot līgumsoda samaksu, ņemot vērā, ka uzņemtās saistības ir kļuvušas ekonomiski nesamērīgas. Attiecīgi pasūtītājs var ne tikai nesaņemt līguma izpildījumu un attiecīgi nespēt nodrošināt savu darbību vai sabiedrības vajadzības, bet jebkurš nākamais līgums jau būs ar ievērojami augstāku cenu.

Sagatavojot piedāvājumu, piegādātājiem ir jāņem vērā līguma noteikumi, t.sk. termiņš, konkrēto preču vai pakalpojumu tirgus svārstību īpatnības, kā arī citi riski, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, un jāiekļauj savā piedāvājumā. Ja līgums to neparedz, piegādātājam nav pamata paļauties, ka izmaksu pieauguma gadījumā līguma cena tiks pārskatīta (indeksēta).

Ievērojot minēto, lai pasūtītājs izvairītos no situācijām, kad nākas lauzt iepirkuma līgumu, jo kādai precei vai pakalpojumam būtiski pieaugušas izmaksas, iesakām pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu iepirkuma līgumos noteikt pieļaujamos līguma grozīšanas gadījumus. Lai būtiski grozījumi būtu pieļaujami, tiem jau sākotnēji jābūt precīzi atrunātiem līguma tekstā, nosakot:

  • vai grozījumi ir iespējami;
  • kādos gadījumos (ar kādiem nosacījumiem) grozījumi ir pieļaujami;
  • kādā apjomā tie ir iespējami;
  • kas tieši var tikt grozīts.

Attiecīgi pasūtītājs iepirkuma līgumā var paredzēt cenu pārskatīšanas noteikumus, piemēram,

  • paredzot rīcību, ja kādu objektīvu apstākļu iespaidā cenas paaugstinās;
  • iespējamo cenu indeksāciju, atrunājot cenu izmaiņu maksimālo apjomu, pārskatīšanas biežumu, gadījumus, kad cenas tiks pārskatītas, un šo gadījumu iestāšanās pierādīšanas kārtību (jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta sestā daļa).
Piemēram:
  • Būvdarbu līguma gadījumā – materiālu un tehnoloģiju cenu pārskatīšanu vai šo materiālu vai tehnoloģiju nomaiņas kārtību. Nosakot cenu indeksāciju, jānosaka arī maksimālais izmaiņu apjoms, gadījumi, kuros cenas var tikt pārskatītas un kā izpildītājam pierādīt cenu izmaiņas;
  • Elektroenerģijas piegādes līguma gadījumā – nosakot cenu indeksācijas noteikumus 1 kWh, kā arī maksimālais izmaiņu apjoms, gadījumi, kuros cenas var tikt pārskatītas un kā izpildītājam pierādīt cenu izmaiņas;
  • Pārtikas piegādes līguma gadījumā – noteikt cenu indeksāciju pārtikas produktiem, nosakot apstākļus, kuriem iestājoties, cenas var tikt pārskatītas un to pierādīšanas veidus, izmaiņu maksimālo apjomu.

Papildus vēršam uzmanību arī uz situācijām, kad tiek slēgti samērā īsi iepirkuma līgumi (līdz 1 gadam) par fiksētām cenām, nenosakot līgumā pārskatīšanas noteikumus. Taču nevar izslēgt ekstremālas cenu izmaiņas, kas neatkarīgi no pušu gribas var padarīt iepirkuma līguma izpildi neiespējamu, jo līguma noteikumi neparedz cenu pārskatīšanas noteikumus. Līdz ar to aicinām tomēr izvērtēt nepieciešamību nodrošināties arī pret šādām situācijām un paredzēt noteikumus cenas pārskatīšanai uz laiku līdz tirgus situācija normalizējas, tādējādi vismaz daļēji mazinot papildu finansiālo slogu, kas šo ekstremālo izmaiņu dēļ rodas piegādātājam. Minētais ļautu saglabāt līguma izpildi arī gadījumā, ja notikušas būtiskas izmaiņas konkrētajā tirgū, kas nav atkarīgas no pušu gribas un darbības un vienādi ietekmē visus tirgus dalībniekus.

Gadījumos, ja iestājušies apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt, kā rezultātā ir iestājies būtisks cenu kāpums, pasūtītājam ir tiesības lemt par līguma grozījumu veikšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu. Neparedzamo apstākļu jēdziens attiecas uz apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt, neraugoties uz to, ka tas ar pienācīgu rūpību sagatavoja sākotnējos iepirkuma procedūras dokumentus, ņemot vērā tam pieejamos līdzekļus, konkrētā projekta iezīmes un raksturlielumus, labu praksi attiecīgajā jomā un nepieciešamību nodrošināt atbilstīgu saistību starp iepirkuma procedūras sagatavošanā izlietotajiem resursiem un tās prognozējamo vērtību. Lai šādu grozījumu veikšana būtu pieļaujama, pasūtītājam jāspēj pierādīt, ka ir iestājušies apstākļi, ko tas nevarēja paredzēt un jāpamato, ka tie ir tādi, kas ietekmē līguma izpildi, un plānotie grozījumi ir pamatoti tādā apmērā, kā pasūtītājs tos plāno veikt.

Vienlaikus jāatgādina, ka saskaņā ar PIL 61. panta ceturto daļu līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts PIL 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā.

Svarīgi:

! Grozījumi nav uzskatāmi par atrunātiem, ja pasūtītājs līgumā iekļauj tikai vispārīgu norādi, ka līgums ir grozāms, pusēm vienojoties vai ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā ietverto kārtību.

! Produktu un pakalpojumu cenu izmaiņām var sekot līdzi Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē.

! Lai arī Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa pieļauj veikt līguma grozījumus, nevērtējot to būtiskumu, pirms grozījumu veikšanas pasūtītājam jāizvērtē pieejamie finanšu līdzekļi, saistības uzņemoties pieejamo līdzekļu ietvaros.

! Vērtējot līguma grozījumu nepieciešamību, pasūtītājam jāievēro arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.