Biedrība “Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija” ir sagatavojusi ieteikumus pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanas metodoloģiju vadības konsultantu pakalpojumu (ar paredzamo līgumcenu 10 000 – 42 000 euro un paredzamo līgumcenu, kura ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka) un mācību pakalpojumu iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības birojs ir izvērtējis sagatavotos ieteikumus un uzskata, ka tie ir izmantojami kā palīglīdzeklis vadības konsultāciju un mācību pakalpojumu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanai, vienlaikus tomēr norādot, ka pasūtītājiem, izmantojot šos ieteikumus vadības konsultāciju pakalpojumu iepirkumos, kuru paredzamā līgumcena vienāda ar
42 000 euro (bez PVN) vai lielāka, pirmkārt, papildus jāiekļauj iepirkuma dokumentācijā prasības par informācijas iesniegšanu, lai pārliecinātos, ka uz pretendentiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi, otrkārt, jāņem vērā, ka gan pretendenta, gan tā piedāvājumā norādītā personāla pieredze var tikt apliecināta ar informāciju par būtiskākajiem sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados.

 
Mācību pakalpojumu sniedzēju iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriji (TIEK ATJAUNOTS! )

Vadības konsultantu pakalpojumu iepirkuma atlases kritēriji un vērtēšanas metodoloģija iepirkumiem no € 10 000 līdz € 42 000 (Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu) (TIEK ATJAUNOTS! )

Vadības konsultantu pakalpojumu iepirkuma atlases kritēriji un vērtēšanas metodoloģija iepirkumiem virs € 42 000 (TIEK ATJAUNOTS! )