Publiskos iepirkumus regulējošie likumi:

Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.03.2017.)

Law on Public - Private Partnership

  • Plašāka informācija par publisko un privāto partnerību pieejama: www.ppp.gov.lv

Plašāka informācija par Eiropas Savienības fondiem pieejama: www.esfondi.lv