Publiskos iepirkumus regulējošie likumi:

Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.03.2017.)

(Public Procurement Law (from 01.01.2019. (.doc))

Publisko iepirkumu likums (spēkā no 01.05.2006. līdz 28.02.2017.)

(Public Procurement Law (from 06.09.2014. till 28.02.2017.(.doc))

Satversmes tiesas 2011.gada 3.novembra spriedums lietā 2011-05-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”

Satversmes tiesas 2010.gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr.2009-77-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam”

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (spēkā no 04.09.2010. līdz 31.03.2017.)

(Law On the Procurement of Public Service Providers) (from 04.09.2010. till 31.03.2017.)

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām (spēkā no 24.11.2004. līdz 04.09.2010.)

(Law on Public - Private Partnership (from 18.10.2013))

Grozījumu likumi:

Plašāka informācija par publisko un privāto partnerību pieejama: www.ppp.gov.lv

Plašāka informācija par Eiropas Savienības fondiem pieejama: www.esfondi.lv