Publiskos iepirkumus plāno vismaz 12 mēnešiem. Iestādē iepirkumus plāno un sagatavo iepirkumu plānu, ņemot vērā iestādes vajadzības, īstermiņa un ilgtermiņa ieguldījumus. Par iestādes iepirkumiem, kam piemērojama Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkumu veikšanas kārtība vai procedūra, pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas publicē informāciju pircēja profilā, proti, Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv).