Izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un saistību izpildi nodokļu jomā pārbauda arī uz starplēmuma pieņemšanas dienu. Divpakāpju procedūrās (piemēram, slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām) visus izslēgšanas nosacījumus pārbauda kandidātu atlases ietvaros, saistību izpildi nodokļu jomā un sankcijas – pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. 


 

Noderīgi

Semināri

Seminārs iepirkumu speciālistiem “Publiskie iepirkumi: Ko ņemt vērā to rīkotājiem?” (2023)

Videolekcijas

Iepirkuma komisija pārliecinās, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud pretendentam piemērotās sankcijas. Sankciju pārbaudei konkrēts datums regulējumā nav noteikts. Sankcijas pārbauda pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu un līgumā paredz pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja sankcijas tiek noteiktas un kavē līguma izpildi.  

Obligāti sankcijas jāpārbauda Ieteicams sankcijas pārbaudīt

Pārbaudi par piemērotajām sankcijām veic visiem iepirkumiem (t.sk. Publisko iepirkumu likuma 9. un 10. pantam) un iepirkumu procedūrām, kā arī publiskās un privātās partnerības procedūrām, kuru veikšanai piemēro:

Pārbaudi par piemērotajām sankcijām, lai izpildītu Sankciju likumā noteikto mērķi un pasargātu no līguma neizpildes riska ieteicams veikt visiem iepirkumiem, kuriem piemēro: