Iepirkuma komisiju izveido pasūtītājs, nodrošinot tās atbilstību regulējumā noteiktajām prasībām par komisijas sastāvu un kompetenci. Iepirkuma komisija ievēro tai noteiktos darbības pamatprincipus un lēmumu pieņemšanas kārtību. Īpaša uzmanība visā iepirkuma komisijas darbības laikā jāpievērš interešu konflikta jautājumiem, tajā skaitā attiecībā uz iepirkumu dokumentācijas sagatavotāju. Iepirkuma komisija protokolē iepirkuma procesa gaitu.

2023.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi, kas nozīmīgi skar iepirkumu komisijas izveidi un tās darbības principus. Regulējuma izmaiņu mērķis ir pastiprināt iepirkumu veicēju atbildību par iepirkuma komisijas izveidi, veicinot kvalitatīvāku tās darbību un korupcijas (interešu konflikta) risku samazināšanu.

Sīkāk skatīt infografikā. 

2.1. Interešu konflikta neesības nodrošināšana

Saistībā ar publisko iepirkumu mērķi - nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, īpaša uzmanība visā iepirkuma komisijas darbības laikā jāpievērš interešu konflikta jautājumiem. Interešu konflikta regulējums ietver gan precīzi definētu saistību, kas norāda uz interešu konfliktu, gan plašāk neatšifrētu pazīmi – pretendenta vai kandidāta interešu pārstāvēšanu. Interešu pārstāvība attiecīgās normas kontekstā nozīmē ne vien formālu juridisku interešu pārstāvību, bet arī jebkādu ieinteresētību (piemēram, arī radniecības vai draudzības saites) vai ietekmi uz iepirkuma komisijas locekļiem, ekspertu vai dokumentu sagatavotāju, kas varētu traucēt objektīvu lēmuma pieņemšanu. (Publisko iepirkumu likuma 25. pants)

2.2. Iepirkumu komisijas darba dokumentēšana

Noderīgi:

Iepirkuma komisija protokolē iepirkuma procesa gaitu, tajā skaitā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu pēc visiem vērtēšanas kritērijiem (izņemot, ja vienīgais kritērijs ir cena). Publisko iepirkumu likuma 25. panta ceturtā daļa, 26. panta otrā daļa, 40. panta pirmā daļa