Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – Birojs) darbības stratēģija 2020.–2024.gadam ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas ir izstrādāta, lai efektīvi nodrošinātu publisko iepirkumu jomu regulējošajos tiesību aktos un Biroja nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu.

Stratēģija nosaka Biroja darbības pilnvarojumu, misiju, vīziju, vērtības, stratēģiskās prioritātes, mērķus, iniciatīvas un rezultatīvos rādītājus.

Birojs virsmērķis – kompetenta un efektīva publisko iepirkumu procesa atbalsta un uzraudzības institūcija.

Biroja prioritātes:

  • Atklāti un likumīgi publisko iepirkumu procesi
  • Vienota izpratne visām publisko iepirkumu organizācijā iesaistītajām pusēm par publiskos iepirkumus regulējošo tiesību aktu praktisku piemērošanu
  • Publisko iepirkumu jomas profesionāla uzraudzība un publisko iepirkumu dalībnieku kompetences attīstība
  • Biroja resursu un procesu efektīva pārvaldība un attīstība.

Biroja darbības mērķi un rezultāti 

  1.  Biroja personāla vadība un attīstība – ietver cilvēkresursu kapitāla efektīvu vadību, veicinot visu līmeņu darbinieku attīstību un iesaistīšanos Biroja mērķu sasniegšanā.
  2.  Atklāts, profesionāls un elektronisks iepirkumu process – ietver atklātuma un efektivitātes veicināšanu publisko iepirkumu (t.sk. elektronisko iepirkumu) jomā, kā arī pirmspārbaužu procesa optimizēšanu, sadarbībā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām normatīvā regulējuma pilnveidošanu, Publikāciju vadības sistēmas pilnveidošanu, kā arī Biroja atvērto datu publicēšanu. Tāpat darbības mērķis paredz VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmas izmantošanas popularizēšanu un Biroja PVS sistēmas sasaisti ar VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmu izveidošanu.
  3. Iepirkumu veicēju kapacitātes paaugstināšana un resursu efektīva izmantošana – ietver pastāvīgu sadarbību ar nozaru organizācijām un asociācijām nodrošināšanu, iepirkumu centralizācijas veicināšanu un vadlīniju sagatavošanu atsevišķu nozaru iepirkumiem nodrošināšanu, kā arī apmācību organizēšanu un ieteikumu pirmspārbaudēs un resoriskajās pārbaudēs konstatēto problēmu risināšanai izstrādāšanu. 

Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģija 2022. – 2024. gadam

Stratēģijas mērķis ir sistēmiski un mērķtiecīgi attīstīt publiskajos iepirkumos iesaistītos cilvēkresursus, veicināt publisko iepirkumu veicēju profesionālo izaugsmi un efektivizēt publisko iepirkumu uzraudzības mehānismus.


Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģija 2022. -2024. gadam un Iepirkumu uzraudzības biroja datos un riskos balstītas darbības metodikas vadlīnijas izstrādātas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” ietvaros

ES karogs