Lai piegādātājs varētu konkurēt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam jāpierāda savas spējas līgumu izpildīt. Iepirkuma veicējs var noteikt prasības piegādātāja profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām. Prasību apjomu un pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā iepirkuma līguma izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam. Jāņem vērā, ka prasības par piegādātāja atbilstību kvalitātes vadības sistēmai un/vai vides vadības sistēmai var tikt apsvērtas tikai tādiem iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.  

Piemēram

Piemēram, prasības piegādātāja tehniskajām un profesionālajām spējām nosakāmas tiešā saistībā ar pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma (piegādes) izpildi. Tās nedrīkst pārsniegt to, kas saprātīgi nepieciešams konkrētā līguma izpildei, t.i., nebūtu pamatoti prasīt piegādātājam lielāku pieredzi, nekā tas var iegūt, izpildot konkrēto iepirkuma līgumu. Savukārt, tā kā ir izvirzāmas minimālās prasības piegādātājam, būtu apsverams neizvirzīt pārāk specifiskas prasības pieredzei, lai gan konkrētā iepirkuma līguma izpildē ir paredzēti attiecīgi darbi (pakalpojumi). Specifiskās prasības piegādātāja pieredzei būtu izvirzāmas tikai tādos gadījumos, ja pieredzei šo specifisko darbu veikšanā ir izšķiroša nozīme kvalitatīvai līgumā noteikto darbu izpildei. Izvirzot prasības piegādātāja tehniskajām un profesionālajām spējām, būtu jāņem vērā arī tas, vai tirgū ir pietiekams piegādātāju vai speciālistu loks, lai tādējādi būtu nodrošināta pietiekama konkurence iepirkumā. Nepietiekamas konkurences gadījumā pastāv iespēja, ka piegādātāji piesaistīs ārvalsts partnerus un speciālistus, kas šādā gadījumā pasūtītājam piedāvājuma izvērtēšanas posmā var prasīt papildu resursus, izvērtējot atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to, pastāvot šādai minētajai iespējai, pasūtītājam būtu nepieciešams apzināt un jau iepirkuma nolikumā būtu vēlams paredzēt, kā tiks izvērtēta šāda ārvalsts piegādātāja (speciālista) pieredze, lai nodrošinātu piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem (precizēts 06.10.2022.).

Noderīgi