Lai piegādātājs varētu konkurēt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam jāpierāda savas spējas līgumu izpildīt. Iepirkuma veicējs var noteikt prasības piegādātāja profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām. Prasību apjomu un pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā iepirkuma līguma izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam. Jāņem vērā, ka prasības par piegādātāja atbilstību kvalitātes vadības sistēmai un/vai vides vadības sistēmai var tikt apsvērtas tikai tādiem iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.