Pēc pretendentu izslēgšanas nosacījumu un sankciju pārbaudes iepirkuma komisija pieņem galīgo lēmumu par līguma (vai vispārīgās vienošanās) slēgšanas tiesību piešķiršanu. Visus pretendentus par iepirkuma rezultātu informē vienlaikus rakstveidā. 

5.3.1. Lēmuma forma un saturs

Lēmumu, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, sagatavo rakstveidā. Arī elektroniski sagatavots dokuments, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ir rakstveida dokuments. Iepirkuma procedūru ietvaros minēto lēmumu iekļauj iepirkuma procedūras ziņojumā. Lēmuma (piem., Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumā) un iepirkuma procedūras ziņojuma saturu nosaka regulējums. 

5.3.2. Lēmuma pieņemšana iepirkuma izbeigšanas/ pārtraukšanas gadījumā

Lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultāta pieņem iepirkuma komisija. Iepirkumu var pārtraukt regulējumā noteiktajos gadījumos, kā arī jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums. IUB vērš uzmanību, ka iepirkumu nevar izsludināt un pārtraukt, izmantojot to kā tirgus izpētes metodi, lai uzzinātu, piemēram, tirgū aktuālās cenas. 

5.3.3. Kandidātu un pretendentu informēšana

Pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma (vai vispārīgās vienošanās) slēgšanas tiesību piešķiršanu regulējumā noteiktajā laikā kandidāti un pretendenti vienlaikus jāinformē par iepirkuma rezultātu. Sniedzamā informācija ir noteikta regulējumā, un cita starpā ir jānorāda gan uzvarējušā piegādātāja piedāvājuma stiprās puses, gan termiņš, kādā ieinteresētā persona var iesniegt iesniegumu IUB par iespējamajiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

  • Noderīgi:
    • Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē

5.3.4. Nogaidīšanas termiņš un lēmuma pārsūdzība IUB

Regulējums noteic procedūras, kurās pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāievēro nogaidīšanas termiņš. Par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, ja nav ievērots regulējuma noteiktais nogaidīšanas termiņš, piemēro administratīvo sodu.  

Arī par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu var iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā. Savukārt par pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumos var vērsties Administratīvajā rajona tiesā.