Gan Publisko iepirkumu likums (42.panta otrās daļas 5. un 7.punkts), gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (48.panta otrās daļas 5. un 7.punkts ) paredz pretendentu vai kandidātu izslēgšanu no dalības publiskajos iepirkumos, ja konstatēts konkurences tiesību pārkāpums.

Papildu nosacījumi:

  • PIL 42. panta otrās daļas 5. punkta gadījumā ir spēkā stājies un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums,
  • PIL 42. panta otrās daļas 7. punkta gadījumā kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums ir stājies spēkā, un izslēgšanas noteikums piemērojams neatkarīgi no tā, vai lēmums ir pārsūdzēts,
  • pasūtītāja rīcībā ir informācija, kas var liecināt par tādas vienošanās esību, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā.

Papildus skatīt skaidrojumu: Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

Konkurences padomes tīmekļvietnē pieejamie skaidrojumi iepirkumu rīkotājiem

  • Konkurences tiesību pārkāpēju izslēgšana no dalības iepirkumā
  • Kā atpazīt aizliegtu vienošanos starp iepirkumu dalībniekiem
  • Semināru cikls "Par godīgu uzņēmējdarbību" 
  • Kā rīkoties, saskaroties ar pārkāpuma pazīmēm
  • Iepirkuma pretendentu neatkarības apliecinājums

Lai mazinātu aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos, iepirkumu pretendenti aicināti izmantot Konkurences padomes sagatavotu paraugu un apliecināt, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti individuāli un nav saskaņoti ar konkurentiem.