Gan Publisko iepirkumu likums (42.panta pirmās daļas 6.punkts), gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (48.panta pirmās daļas 6.punkts) paredz pretendentu vai kandidātu izslēgšanu no dalības publiskajos iepirkumos, ja konstatēts konkurences tiesību pārkāpums.

Papildu nosacījumi – kompetentās institūcijas lēmums vai tiesas spriedums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Kandidāts vai pretendents ir atzīts par vainīgu horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Konkurences padomes tīmekļvietnē esošie skaidrojumi:

 • Kā atpazīt aizliegtu vienošanos starp iepirkuma dalībniekiem

Konkurences padome ir izstrādājusi vārākus informatīvu materiālus publiskā iepirkuma veicējiem (pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī finansējuma saņēmējiem):

 • "No karteļiem brīvs iepirkums" un pretendentu pārbaudes rīks "Karteļu signālsaraksts"
 • “Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem. Aizliegtas vienošanās pazīmes"
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD, 2009) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos Latviski

​​​​​​​Signālsaraksts jeb kā pasūtītājam atpazīt iespējamās karteļa pazīmes iepirkumos (2022)

 • Kā rīkoties, saskaroties ar pārkāpuma pazīmēm

Konkurences padome izstrādājusi ieteikumus, kā rīkoties pasūtītājam, ja pasūtītājam ir aizdomas par konkurences tiesību pārkāpumiem:

 • Par savām aizdomām nedrīkst informēt aizdomās turētos pretendentus
  • ja par savām aizdomām informēsiet pretendentus, tiem tiks dota iespēja iznīcināt visus pārkāpuma pierādījumus un Konkurences padomei nebūs iespējas pret tiem vērsties
 • Nekavējoties jāvēršas Konkurences padomē
  • plašāka informācija par to, kādi dati jāietver iesniegumā
  • ja šaubāties par savu aizdomu pamatotību, varat lūgt telefonisku konsultāciju Konkurences padomes darbiniekiem (tālr. 67282865)
 • Jāturpina uzsāktais iepirkums saskaņā ar iepriekš izvirzītajiem kritērijiem
  • pirms Konkurences padomes veiktas izmeklēšanas aizdomas par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu nav pietiekam iemesls, lai pretendentu izslēgtu no dalības iepirkumā
 • Iepirkuma pretendentu neatkarības apliecinājums

Lai mazinātu aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos, iepirkumu pretendenti aicināti izmantot Konkurences padomes sagatavotu paraugu un apliecināt, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti individuāli un nav saskaņoti ar konkurentiem.