Iepirkumu uzraudzības birojā piegādātāji un ieinteresētās personas ir tiesīgas iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras, kas rīkotas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumiu sniedzēju iepirkuma likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām, dokumentācijā norādītām, iespējams, ierobežojošām prasībām, kā arī pēc lēmuma pieņemšanas, par iespējamām vērtēšanas procesā pieļautām kļūdām. Šādā gadījumā iesniedzams arī depozīts.

Depozīta maksājums

Informācija par iesnieguma depozīta maksāšanas nosacījumiem.
Skatīt vairāk

Sūdzību statistika

Sadaļā apkopota statisktika par iesniegtajām un izskatītajiem iesniegumiem (sūdzībām).
Skatīt vairāk

Iepirkuma apstrīdēšana

Biežākie jautājumi un atbildes par iesniegumu iesniegšanu.
Skatīt vairāk

Meklēt iesniegumu

Informāciju par iesniegtajiem iesniegumiem (sūdzībām), sūdzību izskatīšanas datumu, kā arī pieņemtos lēmumus lūdzam skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, meklējot pēc pazīmes "Sūdzības".
Skatīt vairāk

e-pakalpojums "Publisko iepirkumu apstrīdēšana"

Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir novērst iepirkuma procedūru rīkotāju pieļautos pārkāpumus publiskajos iepirkumos.
Skatīt vairāk