Sadaļā apkopoti Latvijai saistošie tiesību akti, kurus pieņēmušas (izdevušas) valstis, starptautiskas organizācijas vai to institūcijas, kā arī Eiropas Savienības institūcijas īpašā kārtībā

Nolīgums par valsts līgumiem (Government Procurement Agreement)

Nolīguma teksts angļu valodā ]

[Plašāka informācija Pasaules tirdzniecības organizācijas mājaslapā ]

Komisijas lēmums (ES) 2016/1804 (2016.gada 10.oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarē, 34. un 35. panta piemērošanas kārtību (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6351) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas lēmums 2008/963/EK (2008.gada 9.decembris), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK par publiskā iepirkuma iepirkuma procedūrām attiecībā uz līgumslēdzēju un līgumslēdzēju iestāžu sarakstiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 7871) (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • spēkā līdz 18.04.2016.; atcelts ar Direktīvu 2014/25/ES (2014.gada 26.februāris)

Paziņojums par līdzekļiem cīņai pret slepenām norunām publiskajā iepirkumā un par norādījumiem, kā piemērot ar tām saistīto izslēgšanas iemeslu (2021/C 91/01) (18.03.2021.)

Komisijas Paziņojums Eiropas Komisijas norādījumi (2020/C 108 I/01) par to, kā ar Covid-19 krīzi saistītajā ārkārtas situācijā izmantot publiskā iepirkuma regulējumu (01.04.2020)

Komisijas paziņojums (C(2019) 5494 final) Norādījumi par trešo valstu pretendentu un preču iesaisti ES publiskā iepirkuma tirgū (24.07.2019.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)454 final) par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi (09.09.2015) (angliski)

Eiropas Komisijas paziņojums (2011/C 353/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Eiropas Komisijas paziņojums (2009/C 292/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Eiropas Komisijas paziņojums (2007/C 301/01) "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības"

Komisijas skaidrojošais paziņojums (2006/C 179/02) par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi

COMMISSION STAFF WORKING PAPER (4.10.2011 SEC(2011) 1169 final) concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting authorities ('public-public cooperation')

ZAĻĀ GRĀMATA par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju (Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu) (27.1.2011 COM(2011)15)

GREEN PAPER ON SERVICES OF GENERAL INTEREST (21.5.2003 COM(2003) 270 final)

Komisijas ziņojums Valstu iepirkuma politikas īstenošana un paraugprakse iekšējā tirgū (COM(2021) 245 final)(20.5.2021.)

Skaidrojums par pamatnolīgumu - klasiskā direktīva (Vispārīgā vienošanās) (Angliski) /attiecas uz direktīvām 2004/18/EC un Directive 2004/17/CE

Commission interpretative communication (2000/C 121/02) on concessions under community law (Angliski)

Komisijas skaidrojošais paziņojums (05.02.2008 C(2007)6661) par to kā Kopienas tiesību aktus attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām piemērot institucionalizētajai valsts un privātā valsts un privātā sektora partnerībai (IVPP) Eiropas

Komisijas lēmums (ES, Euratom) 2019/1963 (2019. gada 17. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētiem iepirkuma līgumiem

Skaidrojošs paziņojums (7.12.2006 COM(2006) 779) par Līguma 296. panta piemērošanu valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām

Zaļā grāmata - Iepirkumus aizsardzības jomā (COM/2004/0608)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (Dokuments attiecas uz EEZ)

Commission interpretative communication (4.7.2001 COM(2001) 274) on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating environmental considerations into public procurement (Angliski)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

Komisijas paziņojums (19.10.2006 COM(2006)545) Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāta versija)

Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (Dokuments attiecas uz EEZ) (izziņots ar dokumenta numuru K (2003) 1422)(Angliski)

Komisijas dienestu darba dokuments (25.6.2008 SEC(2008)2193) Eiropas paraugprakses kodekss MVU pieejas publiskā iepirkuma līgumiem veicināšanai

Eiropas Komisija ir sagatavojusi Eiropas Paraugprakses kodeksu par MVU piekļuves vienkāršošanu publiskā iepirkuma līgumiem

 

ProcurCompEU — Eiropas kompetenču satvars publiskā iepirkuma jomas speciālistiem

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kā Eiropas interesēs panākt labāku iepirkuma darbību Eiropā” (COM(2017) 572 final 03.10.2017)

Komisijas ieteikums (ES) 2017/1805 (2017. gada 3. oktobris) par publiskā iepirkuma profesionalizāciju “Publiskā iepirkuma profesionalizācijas iestāžu  struktūra” (Dokuments attiecas uz EEZ)

OESD 2015. gada ieteikumi par publisko iepirkumu jomā

IKT standartu katalogs iepirkuma vajadzībām

Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģija 2022. – 2024. gadam


2021. gadā Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas un to piemērošanas vadlīnijas iepirkumu speciālistu amatu grupai. Savukārt 2022. gadā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.4.3. reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” ietvaros tās papildinātas ar paaugstinātas kompetences prasībām (kompetenču pazīmēm) lielo (virs Ministru kabineta noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem) un centralizēto iepirkumu veicējiem. Kompetenču matrica veidota, balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto ProcurCompEU. Uz kompetenču modeļa pamata izstrādāta mācību programma iepirkumu speciālistiem (Valsts administrācijas skolas platformā), kurā iespējams apgūt mācību moduļus, ņemot vērā kompetenču matricā noteiktās vajadzības.

ES karogs