• Ārvalstu prakses apkopojums - Saimnieciskā izdevīguma kritērijs

Viens no ieteicamajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem publiskajā iepirkumā ir cenas un kvalitātes attiecība. Proti, tā vietā, lai iepirkuma līguma izpildītāju noteiktu, pamatojoties tikai uz zemāko cenu, cenas un kvalitātes attiecības kritērijs ir vērsts uz labākās ieguldījumam atbilstošās vērtības noskaidrošanu, izsverot par noteiktu cenu iegūstamo paaugstinātas kvalitātes līmeni.

Lai palīdzētu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iepirkumos vairāk izmantot saimnieciskā izdevīguma kritēriju, veikta ārvalstu prakses izpēte cenas un kvalitātes attiecības kritērija izmantošanā.

Rekomendācijas ir informatīvas un tām nav saistoša rakstura – katrai līgumslēdzējai iestādei pašai ir jāizvērtē to piemērotība un izmantošana konkrētās iepirkuma procedūras kontekstā.


  • Prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija

Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā iepazīties ar prakses piemēriem - iepirkuma procedūras dokumentāciju, par kuru ir sniegts pozitīvs atzinums (proti, nav konstatētas būtiskas neatbilstības), veicot Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes.

Labās prakses nolikumi tiek aktualizēti, jo tajos ietvertais izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, saskaņā ar kuru,  ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, iepirkuma komisija izvēlēsies tā pretendenta piedāvājumu, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre, ir diskriminējošs. Ievērojot Eiropas Komisijas auditoru ieteikumu, iesakām kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt ar konkrētā līguma priekšmetu saistītu piedāvājuma izvēles kritēriju.


  • Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” izstrādātie paraugnolikumi

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi un publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir:

  • atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
  • veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.

Piedāvātie prakses paraugi (t.s. paraugnolikumi) ir tikai piemēri. Tā kā katrs iepirkums ir savā ziņā unikāls, dotie piemēri nav pilnībā pārņemami un kopējami. Pasūtītājam primāri ir jāvadās no publiskā iepirkuma regulējuma un iepirkuma dokumenti jāveido atbilstoši savai vajadzībai.

Sīkāka informācija Delna tīmekļvietnē