• Prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija

Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā iepazīties ar prakses piemēriem - iepirkuma procedūras dokumentāciju, par kuru ir sniegts pozitīvs atzinums (proti, nav konstatētas būtiskas neatbilstības), veicot Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes.

Prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija, par kuru ir sniegts pozitīvs atzinums (proti, nav konstatētas būtiskas neatbilstības), veicot Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes.


  • Iepirkumu pirmspārbaužu saraksts

Izveidots saraksts ar iepirkumiem, par kuriem birojs ir veicis iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes – pārbaudījis nolikumā ietverto prasību atbilstību publisko iepirkumu regulējumam, novēršot būtiskos pārkāpumus, ja tādi konstatēti. Nolikumi pieejami Elektronisko iepirkumus sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma pirmspārbaudes mērķis ir konstatēt acīmredzamas neatbilstības publisko iepirkumu regulējumam un principiem, un attiecībā uz nolikuma prasību, tostarp tehnisko specifikāciju, pamatotību un samērīgumu pārbaudi veic tiktāl, ciktāl šādu prasību tiesiskuma izvērtēšana izriet tieši no publisko iepirkumu regulējuma. Konkrētā iepirkumā iekļautās prasības ir atkarīgas no katra konkrētā pasūtītāja mērķiem, izvērtējuma un sniegtā pamatojuma par prasību tiesiskumu un lietderību.


  • Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” izstrādātie paraugnolikumi

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi un publicējusi paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem. Paraugnolikumu mērķis ir:

  • atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
  • veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.

Sīkāka informācija Delna tīmekļvietnē

Piedāvātie prakses paraugi (t.s. paraugnolikumi) ir tikai piemēri. Tā kā katrs iepirkums ir savā ziņā unikāls, dotie piemēri nav pilnībā pārņemami un kopējami. Pasūtītājam primāri ir jāvadās no publiskā iepirkuma regulējuma un iepirkuma dokumenti jāveido atbilstoši savai vajadzībai.

  • Ārvalstu prakses apkopojums - Saimnieciskā izdevīguma kritērijs

Viens no ieteicamajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem publiskajā iepirkumā ir cenas un kvalitātes attiecība. Proti, tā vietā, lai iepirkuma līguma izpildītāju noteiktu, pamatojoties tikai uz zemāko cenu, cenas un kvalitātes attiecības kritērijs ir vērsts uz labākās ieguldījumam atbilstošās vērtības noskaidrošanu, izsverot par noteiktu cenu iegūstamo paaugstinātas kvalitātes līmeni.

Lai palīdzētu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iepirkumos vairāk izmantot saimnieciskā izdevīguma kritēriju, veikta ārvalstu prakses izpēte cenas un kvalitātes attiecības kritērija izmantošanā. Apkopojumā atradīsiet ārvalstu prakses piemērus saimnieciskā izdevīguma kritēriju izvirzīšanai un vērtēšanai piemērotās formulas dažādiem iepirkumiem.

Rekomendācijas ir informatīvas un tām nav saistoša rakstura – katrai līgumslēdzējai iestādei pašai ir jāizvērtē to piemērotība un izmantošana konkrētās iepirkuma procedūras kontekstā.