Ievadteikums
Apskatītās tēmas:

5.1. Piedāvājumu atvēršana

5.2. Vērtēšana

5.2.1.Vērtēšanas kārtība 

5.2.2. Atbilstība noformējuma prasībām un piedāvājuma nodrošinājums

5.2.3. Atbilstība kvalifikācijas prasībām, t.sk. ja pretendents balstās uz citas personas spējām

5.2.4. Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

5.2.5. Finanšu piedāvājuma izvērtēšana

5.2.6. Pieteikumos vai piedāvājumos iekļautās informācijas precizēšana

5.2.7. Sarunas ar pretendentiem slēgtajās procedūrās

5.2.8. Starplēmuma pieņemšana

5.3. Lēmums un informēšana

5.3.1. Lēmuma forma un saturs

5.3.2. Lēmuma pieņemšana iepirkuma izbeigšanas/ pārtraukšanas gadījumā

5.3.3. Kandidātu un pretendentu informēšana

5.3.4. Nogaidīšanas termiņš un lēmuma pārsūdzība IUB