Pieteikumus vai piedāvājumus atver vienlaikus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Kandidātus vai pretendentus atlasa un iesniegumu vai piedāvājumu atbilstību pārbauda saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam (vai piedāvājumiem). Pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu informāciju par vērtēšanas procesu nesniedz.

Apskatītās tēmas:

5.1. Piedāvājumu atvēršana

5.2. Vērtēšana

5.2.1.Vērtēšanas kārtība 

5.2.2. Atbilstība noformējuma prasībām un piedāvājuma nodrošinājums

5.2.3. Atbilstība kvalifikācijas prasībām, t.sk. ja pretendents balstās uz citas personas spējām

5.2.4. Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

5.2.5. Finanšu piedāvājuma izvērtēšana

5.2.6. Pieteikumos vai piedāvājumos iekļautās informācijas precizēšana

5.2.7. Sarunas ar pretendentiem slēgtajās procedūrās

5.2.8. Starplēmuma pieņemšana

5.3. Lēmums un informēšana

5.3.1. Lēmuma forma un saturs

5.3.2. Lēmuma pieņemšana iepirkuma izbeigšanas/ pārtraukšanas gadījumā

5.3.3. Kandidātu un pretendentu informēšana

5.3.4. Nogaidīšanas termiņš un lēmuma pārsūdzība IUB