Iepirkuma rezultātā slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos. Iepirkuma līgums nosaka tiesiskās attiecības starp pasūtītāju vai pasūtītājiem un piegādātāju vai piegādātājiem, un tajā iekļaujamo informāciju noteic publisko iepirkumu regulējums.  

Lai noslēgtu vispārīgo vienošanos, iepirkuma veicējs ievēro regulējumā paredzētās iepirkuma procedūras visas stadijas līdz pat iepirkuma līgumu noslēgšanai vispārīgās vienošanās ietvaros, un nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteiktos piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus. Iepirkuma dokumentos nosaka arī iepirkuma līgumu slēgšanas kārtību vispārīgās vienošanās ietvaros. 

Iepirkuma līgumā obligāti paredzamie nosacījumi

Publisko iepirkumu likuma 60. panta otrajā daļā ir noteiktas iepirkuma līgumos obligāti paredzamos nosacījumus
Skatīt vairāk

Būvdarbu iepirkumu līgumos ietveramās prasības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" noteic būvniecības līgumos paredzamos nosacījumus
Skatīt vairāk