Informācija Skaidrojums

Līgumā ietveramās prasības vispārēji regulē Civillikums, taču līdztekus vispārējam regulējumam Publisko iepirkumu likuma 60. panta otrajā daļā* ir noteiktas iepirkuma līgumos obligāti iekļaujamās sastāvdaļas, kur citstarp 8. punkts paredz, ka iepirkuma līgumā obligāti iekļaujama iepirkuma līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no iepirkuma līguma.  

* Analoģisks regulējums ir noteikts arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65. panta otrajā daļā

Praksē sastopams, ka pasūtītāji bieži iepirkuma līgumos nenosaka iepirkuma līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no iepirkuma līguma, lai arī šāda prasība atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir obligāta. Šo nosacījumu iekļaušana ir būtiska, lai pakalpojuma, piegādes vai būvdarbu iepirkumu līgumu izpilde notiktu atbilstoši un arī, lai atvieglotu pasūtītāja rīcību gadījumos, kad iestājas kādi apstākļi, kad nepieciešama šajā likuma punktā paredzētā rīcība, piemēram:

Tādējādi iepriekš minētais tieši norāda, kāpēc pasūtītājiem ir jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 60. panta otrās daļas regulējums, it īpaši tās 8. punktā noteiktais, un jāparedz iepirkuma līgumā konkrēti gadījumi, kad pasūtītājs pirms termiņa var atkāpties no iepirkuma līguma izpildes, un gadījumus, kuros iespējami iepirkuma līguma grozījumi.

Papildus skatīt skaidrojumus: