Kvalitātes politika

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) ir oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā. 

Birojs nodrošina  statistiskās informācijas lietotājus ar kvalitatīvu oficiālo statistiku.

Birojs savā darbībā ievēro Eiropas Statistikas prakses kodeksu, kā arī saistošo normatīvo aktu prasības.

Kvalitātes mērķi

Lai īstenotu statistikas kvalitātes politiku, Birojs savā darba kultūrā ievēro komandas darba, savstarpējas uzticības un atbalsta un augstas darba kvalitātes principus un izvirza šādus kvalitātes mērķus:

  • pastāvīgi paaugstināt Biroja darbības atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa principiem;
  • paplašināt publikāciju datu izmantošanu statistikas sagatavošanai, datu kvalitātes un detalizācijas pakāpes nodrošināšanai;
  • sagatavojot statistisko informāciju, ievērot samērīgumu starp lietotāju vajadzībām un datu (pārskata) sniedzēja (pasūtītāja un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja) noslodzi;
  • pilnveidot sadarbību ar datu (pārskatu) sniedzējiem;
  • pastāvīgi uzturēt un attīstīt Biroja īstenoto procesu sistemātisku norisi, pilnveidošanu un sagatavotās statistiskās informācijas kvalitātes paaugstināšanu;
  • palielināt finanšu, tehnoloģisko un cilvēkresursu plānošanas un izmantošanas efektivitāti;
  • ieviest Direktīvu 2014/24/ES, 2014/23/ES un 2014/25/ES prasības;
  • pilnveidot oficiālās statistikas par iepirkumiem Latvijā analīzes procesu;
  • uzlabot statistiskās informācijas pieejamību, ņemot vērā lietotāju vajadzības un labāko izplatīšanas praksi.