Publisko iepirkumu regulējums noteic virkni nosacījumu, kuriem iestājoties, iepirkuma veicējs obligāti izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Lemjot par izslēgšanu, jāņem vērā arī noteiktais pārkāpuma noilguma termiņš un, ja attiecināms, jāvērtē uzticamības atjaunošanai iesniegtie pierādījumi. Papildus obligātajiem regulējumā norādīti arī tādi izslēgšanas nosacījumi, kuru piemērošanai tos nepieciešams īpaši norādīt iepirkuma dokumentācijā. Tāpat jāvērtē arī tas, vai pretendentam un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā norādītajām ar to saistītajām personām nav piemērotas sankcijas, kas kavēs iepirkuma līguma izpildi. Jāņem vērā, ka ārzonu un sankcionēto personu saraksti nepārtraukti mainās.