Biežāk uzdotie jautājumi par Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajām pirmspārbaudēm. 

  • Kādā veidā pēc tam, kad iepirkumu veicējs ir veicis grozījumus iepirkuma dokumentācijā saistībā ar IUB pirmspārbaudes rezultātā sniegto atzinumu, nepieciešams nosūtīt IUB grozīto iepirkuma dokumentāciju (tās projektu) saskaņošanai (t.i., oficiālas vēstules vai elektroniskā pasta vēstules veidā)?

Grozīto iepirkuma dokumentāciju nav nepieciešams nosūtīt saskaņošanai oficiālas vēstules veidā, tā var tikt nosūtīta elektroniskā pasta vēstules veidā.


  • Cik ilgā laikā IUB izskata un saskaņo iepirkumu veicēja iesniegtos grozījumus iepirkuma dokumentācijā (iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudes gadījumā) vai iepirkuma veicēja iesniegtos dokumentus saistībā ar veikto atkārtoto piedāvājumu/pieteikumu vērtēšanu vai veiktajiem precizējumiem iepirkuma dokumentācijā attiecībā uz piedāvājumu/pieteikumu vērtēšanu (iepirkuma norises pirmspārbaudes gadījumā)?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 21. un 24.punkta (Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumu Nr.683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi” 61. un 65.punkta, Ministru kabineta 2023.gada 21.marta noteikumu Nr.135 “Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.-2027.gada plānošanas periodā” 20. un 24.punkta) regulējumu IUB izskata un sniedz atzinumu par iepirkuma veicēja sniegto informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu 20 darbdienu laikā pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas. Tomēr praksē IUB izskata iesniegtos dokumentus vidēji nedēļas laikā (atkarībā no izskatāmās informācijas apjoma, sarežģītības, kā arī pasūtītāja sniegtās informācijas kvalitātes un reaģēšanas laika).

Aktualizēts: 01.12.2023.


  • Kādā termiņā IUB tīmekļvietnē tiek publicēts paziņojums saistībā ar iepirkuma dokumentācijā veiktajiem grozījumiem (t.i., atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra)?

Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, jāņem vērā PIL 34.panta otrajā daļā minētais regulējums.

Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka vai PIL 10.pantā minētā iepirkuma gadījumā 750 000 euro vai lielāka, jāņem vērā PIL 34.panta trešajā daļā minētais regulējums.

SPSIL piemērošanas gadījumā  skat. minētā likuma 40.panta otro daļu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa vienoto tālruni +371 22416641 un nospiežot taustiņu “2” vai rakstot uz e-pastu: atbalsts@iub.gov.lv.

Aktualizēts: 01.12.2023.


  • Ja ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā, kādā termiņā jāievieto informācija pircēja profilā?

Jāņem vērā PIL 36.panta ceturtās daļas regulējums, kas paredz, ka, ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra (SPSIL piemērošanas gadījumā skat. minētā likuma 42.panta desmito daļu).

Aktualizēts: 01.12.2023.


  • Gadījumos, kad IUB veic iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaudi divpakāpju iepirkuma procedūrai (piemēram, konkursa procedūrai ar sarunām, slēgtam konkursam) un pieprasa iepirkumu veicējam iesniegt dokumentāciju par iepirkuma procedūras otro posmu (t.i., uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu posmu), vai iepirkumu veicējam ir nepieciešams nosūtīt IUB arī visu iepirkuma procedūras pirmā posma (kandidātu atlases posma) norises dokumentāciju (piemēram, iesniegtos pieteikumus, vērtēšanas protokolus, saraksti ar kandidātiem).

IUB nepieciešams nosūtīt to dokumentāciju, ko tas iepirkumu veicējam ir lūdzis iesniegt savā pieprasījuma vēstulē (proti, uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu nolikumu un tā pielikumus, ja tādi ir). Attiecīgi dokumentācija par iepirkuma procedūras pirmā posma (t.i., kandidātu atlases posma) norisi IUB šādā gadījumā nav jāiesniedz.


  • Vai iepirkuma veicējs ir tiesīgs neņemt vērā IUB sniegtajā atzinumā par iepirkuma dokumentācijas vai norises pirmspārbaudi minēto? Kādas ir sekas šādai rīcībai?

Atzinumiem, ko IUB pirmspārbaudes rezultātā sniedz saskaņā ar MK 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 (MK 2018.gada 13.novembra noteikumu Nr.683, MK 2023.gada 21.marta noteikumu Nr.135, MK 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.621) regulējumu, nav saistošs raksturs, proti, tie nerada obligāta rakstura pienākumus finansējuma saņēmējiem. Ja pirmspārbaudes rezultātā tiek sniegts atzinums ar iebildumiem, bet iepirkuma veicējs nav sniedzis IUB rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu vai iepirkumā pārkāpumi nav novērsti, IUB sniedz negatīvu atzinumu. Jāņem vērā, ka negatīvs atzinums tiek sniegts, ja iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkumu procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu. Lai novērstu negatīvā atzinumā norādītos pārkāpumus, iepirkumu nepieciešams pārtraukt, savukārt, ja iepirkums netiek pārtraukts, Sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu.

Ievietots: 19.11.2017. Aktualizēts: 01.12.2023.