Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departaments ir apkopojis TOP kļūdas. Apkopotās neatbilstības veido gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji – proti, gan tādas neatbilstības, kuras nav ļoti būtiskas, bet kuras bieži atkārtojas, gan tādas neatbilstības, kurām ir būtisks raksturs, kaut arī tās sastopamas salīdzinoši retāk.

TOP 10 attēls
  1. Nosacījums par fiksētām cenām visā līguma darbības laikā

Ņemot vērā esošo situāciju (īpaši būvniecības nozarē) saistībā ar cenu izmaksu pieaugumu, kā arī lai novērstu līguma laušanas vai līguma pienācīgas neizpildes risku, Birojs lūdz pasūtītājus kritiski izvērtēt līgumprojektos nereti iekļautos nosacījumus par to, ka piedāvātajām cenām jābūt fiksētām uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un ka tās nevar tikt pakļautas nekādiem vēlākiem pārrēķiniem (īpaši attiecībā uz ilgtermiņa līgumiem), tā vietā atrunājot piedāvātās līgumcenas indeksācijas iespējamību (jāņem vērā, ka indeksācija ir iespējama tikai gadījumā, ja tā tiek iekļauta līgumprojektā kā atrunātie grozījumi)¹.

Papildus, ievērojot šobrīd aktuālo situāciju attiecībā uz būvizstrādājumu nepieejamību, Birojs lūdz izvērtēt nepieciešamību noteikt līgumprojektā veicamo darbu termiņu pārskatīšanas un risinājumu maiņas iespēju.

¹ Skat. arī Biroja skaidrojumu: Kas jāņem vērā līguma izpildē saistībā ar cenu svārstībām un piegādēm? https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/butiskas-cenu-svarstibas-liguma-izpildes-laika

  1. Neatbilstošs izšķirošais piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Saskaņā ar nolikumos noteikto gadījumā, ja pasūtītājs konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre. Kaut arī minētais kritērijs nav pretrunā ar publisko iepirkumu regulējumu², Birojs vērš uzmanību, ka Eiropas Komisijas auditori iepirkumu audita ietvaros ir norādījuši, ka šāds izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir diskriminējošs; tāpat vēlams, lai izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būtu saistīts ar konkrētā līguma priekšmetu.

Vienlaikus nereti nolikumos tiek iekļauti arī nosacījumi par izlozes rīkošanu šādos gadījumos. Arī attiecībā uz izlozes rīkošanas paredzēšanu Birojs norāda, ka, kaut arī tās paredzēšana nav pretrunā ar iepriekš minēto regulējumu, Birojs iesaka šī kritērija vietā izvēlēties kādu ar līguma izpildi saistītu aspektu, kas pasūtītājiem ļautu izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošāko/visizdevīgāko piedāvājumu (attiecīgi izloze varētu būt kā galējais piedāvājuma izvēles kritērijs).

² Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 51.panta septītā daļa; Sabiedrisko pakalpojumu iesniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 57.panta septītā daļa

  1. Pretendenta pieredzes vērtēšana piedāvājuma izvērtēšanas kritērija ietvaros

Birojs joprojām dažkārt konstatē, ka pasūtītājs nolikumā ir iekļāvis pretendenta pieredzes vērtēšanu kā vienu no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Tā, piemēram, ja ir noteikta prasība pretendenta pieredzei konkrētas tehnoloģijas sistēmas ieviešanā, vienlaikus saskaņā ar nolikumā ietverto aprakstu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērija ietvaros pasūtītājs ir paredzējis vērtēt attiecīgās sistēmas papildu funkcionalitātes, secināms, ka faktiski pasūtītājs kā vienu no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem ir paredzējis vērtēt pretendenta pieredzi, kas nav atļauts atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam (PIL 51.p., SPSIL 57.p.).

Vienlaikus Birojs vērš uzmanību, ka, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, var tikt vērtēta iepirkuma līguma izpildes vadības struktūra un iesaistītā personāla kvalifikācija un pieredze, ja iepirkuma līguma izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā personāla kvalifikācija un pieredze

  1. Pieredzes prasība dažādiem specifiskiem darbiem viena objekta ietvaros

Pasūtītājiem ir rūpīgi jāizvērtē, vai ir nepieciešams pieredzes prasībās pieprasīt, lai dažādi specifiski darbi būtu realizēti viena objekta ietvaros.

Piemēram, ja pasūtītājs izvirza prasību, ka būvdarbu vadītājam un pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 pilsētas ielu izbūves objektos, kuros katrā ir veikti ielas apgaismojuma, luksofora objekta un trolejbusa vai tramvaja kontakttīkla izbūves darbi, Birojs šādā un līdzīgās situācijās lūdz skaidrot minēto prasību kopuma objektīvo nepieciešamību, proti, kādēļ par atbilstošu nevarētu tikt atzīta arī tāda pieredze, kas iegūta arī dažādu (vairāku) objektu ietvaros (piemēram, 1 objektā ir veikti ielas apgaismojuma izbūves darbi, savukārt citā objektā veikti kontakttīkla izbūves darbi). Pasūtītājam jāpamato, kāpēc tieši šādu apvienoto prasību kopuma pieredze ir izšķiroši svarīga līguma izpildei; pretējā gadījumā šādu prasību izvirzīt nav pamatoti, jo tā var nepamatoti ierobežot piegādātāju loku. Attiecīgi Birojs lūdz pieļaut atbilstošās pieredzes norādīšanu, kas iegūta arī dažādu (vairāku) objektu ietvaros.

  1. Viszemākās cenas kritērija nepamatota piemērošana

Birojs norāda, ka atbilstoši PIL 51.panta ceturtajai daļai (SPSIL 57(4)) pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Viszemākās cenas kritēriju pasūtītāji bieži nosaka arī apvienotās projektēšanas un būvdarbu līgumos. Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku, pasūtītājam jāizvērtē, vai šādā gadījumā nebūtu nosakāms saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs vai kritēriji, ņemot vērā ne tikai piedāvāto cenu, bet arī ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

  1. Konkrētu standartu norādīšana

Joprojām nereti tiek konstatēts, ka iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs ir atsaucies uz konkrētiem standartiem, nepapildinot atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punkta regulējumam (SPSIL 23 (5) 2.p.) norādītos standartus ar vārdiem “vai ekvivalents”.

  1. Līguma termiņa neatbilstoša noteikšana

Ja pasūtītājs izsludina iepirkumu par projektēšanas pakalpojumu un būvdarbu laikā nodrošināmo autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, abu pakalpojumu līgumu termiņi ir skaitāmi kopā; un attiecīgi iepirkuma dokumentācijā ir norādāms kopīgais līgumu termiņš (gan paziņojumā pa līgumu, gan nolikumā, gan EIS).

  1. Novēlota informācijas ievietošana EIS (pircēja profilā)

Birojs joprojām konstatē, ka informācija EIS par iepirkumu tiek publicēta vienu vai vairākas dienas vēlāk, nekā publicēts paziņojums par līgumu Biroja tīmekļvietnē. Birojs vērš uzmanību uz PIL 36.panta pirmās daļas regulējumu (SPSIL 42 (6)), saskaņā ar kuru pasūtītājam savā pircēja profilā ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

  1. Konkrētu parametru norādīšana tehniskajā specifikācijā

Pasūtītājam ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādātajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu to funkcionalitāti un piemērotību konkrētiem apstākļiem. Nereti tehniskajā specifikācijā tiek noteikti konkrēti specifiski parametri (piemēram, apjoms, svars, krāsa), kas var liecināt, ka var tikt piedāvātas tikai konkrēta ražotāja preces. Rūpīgi jāizvērtē šādu parametru objektīvā nepieciešamība; pasūtītājs ir tiesīgs noteikt preču funkcionalitātei nepieciešamos parametrus, pieļaujot iespējamās amplitūdas vai norādot vienīgi minimālos vai maksimālos parametrus.

  1. Tehnisko apkopju un papildu piegāžu neiekļaušana līguma darbības periodā

Ja pasūtītājs vēlas, lai pretendents trīs gadu garantijas periodā nodrošina jebkādu iekārtu apkopes materiālu piegādi par noteiktām cenām saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, šādas piegādes jāiekļauj kopējā iepirkuma līguma izpildes termiņā, kā arī jāiekļauj šādu piegāžu izmaksas finanšu piedāvājumā. Līdzīgi jārīkojas situācijā, ja pasūtītājs garantijas vai pēcgarantijas laikā nosaka, ka nepieciešams nodrošināt regulāras tehniskās apkopes.