Iepirkumu uzraudzības birojs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu reizi gadā apkopo un analizē statistisko informāciju par iepirkumiem valstī, un reizi gadā sagatavo oficiālās statistikas veidlapu apkopojumus par valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem, kā arī reizi trijos gados sagatavo statistikas kopsavilkumus atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK prasībām, kā arī reizi gadā – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/81/EK (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK prasībām.

Savukārt reizi ceturksnī Iepirkumu uzraudzības birojs apkopo statistisko informāciju par kalendāra gada iepriekšējā ceturksnī noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Oficiālās statistikas veidlapu un kopsavilkumu mērķis – apkopot oficiālo statistiku publisko iepirkumu jomā, sniedzot informāciju par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā un atklājot valsts un pašvaldību iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātus, un uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem veidot vienotu informācijas sistēmu par valstī notiekošajiem procesiem iepirkumu jomā.

Sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji” Jūs varat iepazīties ar šādiem statistikas apkopojumiem:

  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par valstī veiktajiem publiskajiem iepirkumiem;
  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem;
  • Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums par aizsardzības un drošības jomas iepirkumiem;
  • Eiropas Savienības direktīvām atbilstoša statistikas atskaite (kopsavilkums);
  • Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem.

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem*

Par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem
Skatīt vairāk

Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums*

Oficiālās statistikas veidlapu apkopojums
Skatīt vairāk

ES direktīvu prasībām apkopotā statistika*

ES direktīvu prasībām apkopotā statistika
Skatīt vairāk