Ievadteikums

Ņemot vērā iepirkuma veicēja statusu (pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, partneris, finansējuma saņēmējs), piemēro vai nu Publisko iepirkumu likumu, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (t.sk. Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem), vai Publiskās un privātās partnerības likumu vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Savukārt finansējuma saņēmējiem saistošs ir Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” regulējums. Kurš normatīvais akts iepirkumam jāpiemēro, atkarīgs no iepirkuma veicēja atbilstības attiecīgajā normatīvajā aktā dotajai iepirkuma veicēja statusa definīcijai.