Ministru kabineta izstrādātie publisko iepirkumu jomu regulējošie noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"

 • Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtību, kas regulē iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtību ciktāl to neregulē Publisko iepirkumu likums.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"

 • Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi"

 • Noteikumi nosaka publisko iepirkumu paziņojumu saturu un kārtību, kādā aizpilda un sagatavo paziņojumus publicēšanai.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem

 • Noteikumi nosaka smagus profesionālās darbības pārkāpumus, par kuriem pasūtītājs var izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2023.)

 • Noteikumi nosaka informācijas sistēmu, kurā iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības  iepirkuma procedūrā; centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas un centralizēto iepirkumu institūcijas, kā arī to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu" 

 • Noteikumi nosaka kārtību, kādā par iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem samaksā vai iesniedz un atmaksā vai atdod depozītu

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"

 • Noteikumi nosaka tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās prasības attiecībā uz preču un pakalpojumu energoefektivitāti.

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"

 • Noteikumi nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemērošanas kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību. 

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 

 • Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

 • Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"

 • Noteikumi nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

 

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām

 • Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežas, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 

 • Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtību, kas regulē iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtību ciktāl to neregulē Publisko iepirkumu likums.

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.184 "Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību" 

 • Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem nozares atbildīgā ministrija vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai konkrēta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētā darbība Latvijā tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 85. panta pirmajā daļā minēto prasību saturu un kārtību, kādā tās iesniedzamas Eiropas Komisijai.

Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

 • Noteikumi nosaka informācijas sistēmu, kurā iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības  iepirkuma procedūrā; centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas un centralizēto iepirkumu institūcijas, kā arī to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.

Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība

 • Noteikumi nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemērošanas kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā iepirkuma prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu" 

 • Noteikumi nosaka kārtību, kādā par iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem samaksā vai iesniedz un atmaksā vai atdod depozītu.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"

 • Noteikumi nosaka smagus profesionālās darbības pārkāpumus, par kuriem pasūtītājs var izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā

Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi"

 • Noteikumi nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" 

 • Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"

 • Noteikumi nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"

 • Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi"

 • Noteikumi nosaka iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība" 

 • Noteikumi nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi

 • Noteikumi nosaka informācijas sistēmu, kurā iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības  iepirkuma procedūrā; centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas un centralizēto iepirkumu institūcijas, kā arī to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām"

 • Noteikumi nosaka būvdarbu koncesiju līgumcenu robežas atbilstoši dalībvalstu saistībām pret Eiropas Savienību attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanā.

Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi"

 • Noteikumi nosaka koncesijas procedūras paziņojumu saturu, kārtību, kādā tie iesniedzami Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī paziņojumu veidlapu paraugus.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem" 

 • Noteikumi nosaka smagus profesionālās darbības pārkāpumus, par kuriem pasūtītājs var izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu"

 • Noteikumi nosaka kārtību, kādā par iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem samaksā vai iesniedz un atmaksā vai atdod depozītu.

Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi

 • Noteikumi nosaka informācijas sistēmu, kurā iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības  iepirkuma procedūrā; centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas un centralizēto iepirkumu institūcijas, kā arī to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus, kā arī prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" 

 • Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"

 • Noteikumi nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (spēkā no 02.03.2017.)

 • Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014. - 2020.gada plānošanas periodā" (spēkā no 04.03.2015.)

 • Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde izlases veidā veic projekta iepirkumu dokumentācijas un procedūras norises pirmspārbaudi, un kārtību un apjomu, kādā Iepirkumu uzraudzības birojs veic projekta publiskā iepirkuma pirmspārbaudi, kā arī izstrādā un aktualizē publiskā iepirkuma pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" (spēkā no 30.06.2007.)

 • Noteikumi nosaka par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas un kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu, tai skaitā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi.

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (spēkā no 27.05.2017.)

 • Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15"Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tos piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likumu.

Ministru kabineta 2015.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (spēkā no 16.04.2016.)

 • Noteikumi nosaka klasifikācijas dokumenta saņemšanai iesniedzamās ziņas, būvkomersantu klasifikācijas veidus un kritērijus, vienreizēja un pagaidu klasifikācijas dokumenta saņemšanas nosacījumus, lēmuma par klasifikācijas dokumenta piešķiršanu grozīšanas vai atcelšanas nosacījumus, klasifikācijas iestādes pilnvaras un kārtību, kādā izvieto, uztur, aktualizē un pārbauda informāciju par būvkomersantu klasifikāciju.