Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – EVIPD) ir deklarācija, kas sākotnēji apliecina piegādātāja atbilstību iepirkuma veicēja izvirzītajām prasībām konkrētajā iepirkumā. Izvēloties iesniegt EVIPD, piegādātājiem kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz pilni dokumentāri pierādījumi (izziņas, apliecinājumi u.c.), un šie dokumenti tiek pieprasīti un pārbaudīti tikai tam piegādātājam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Vēršam uzmanību, ka iepirkuma veicējam ieteicamāk ir sagatavot EVIPD veidlapu konkrētajam iepirkumam, norādot konkrētas prasības, kurām jāatbilst piegādātājam, un aprakstot iepirkuma dokumentācijā EVIPD aizpildīšanas kārtību, tādējādi neļaujot apliecināt atbilstību ar vienu atzīmi, nenorādot konkrētu sākotnējo informāciju. Pretējā gadījumā EVIPD pēc būtības ir neinformatīvs un, lai noteiktu pat pirmšķietamu atbilstību prasībām, ir jāpieprasa informācija no pretendenta.